Open navigation

Công văn 09/CĐ-TCT ngày 02/11/2023 Tiếp tục chấn chỉnh tăng cường kỷ luật kỷ cương nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc ở cơ quan thuế các cấp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CĐ-TCT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2023

 CÔNG ĐIỆN

TIẾP TỤC CHẤN CHỈNH, TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG,
NÂNG CAO HIỆU QUẢ VÀ CHẤT LƯỢNG CÔNG VIỆC
 Ở CƠ QUAN THUẾ CÁC CẤP

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ điện:

- Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Thủ trưởng các Vụ/đơn vị tương đương thuộc và trực thuộc cơ quan Tổng cục Thuế.

Thời gian qua, Tổng cục Thuế đã có nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác như biện pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu và công chức, viên chức trong thực thi công vụ và xử lý công việc. Tuy nhiên, tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai khi xử lý công việc của một bộ phận công chức, viên chức vẫn chưa được khắc phục hiệu quả; tiến độ triển khai công việc đôi khi còn chậm, hiệu quả chưa cao, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế; nhiều đơn vị có công chức vi phạm trong thực thi công vụ bị khởi tố, xét xử, kỷ luật làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và uy tín của ngành; việc thực hiện công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác ở các Cục Thuế còn chậm, nhất là ở các Cục Thuế lớn, còn để xảy ra tình trạng công chức quá hạn chưa được điều động, chuyển đổi vị trí công tác; việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm tại đơn vị do mình trực tiếp phụ trách còn chưa quyết liệt, chưa nghiêm.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 19/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ; để tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực thi công vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong triển khai công việc; nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023 và các năm tiếp theo, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng các Vụ/đơn vị tương đương thuộc và trực thuộc cơ quan Tổng cục Thuế rà soát, tổ chức thực hiện nghiêm túc Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 19/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Về việc nâng cao trách nhiệm, cụ thể hóa trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

- Đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của công chức, viên chức cơ quan thuế các cấp trong xử lý công việc. Người đứng đầu các đơn vị trực tiếp, chủ động, tích cực tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ và do cấp trên giao cho đơn vị. Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền bảo đảm việc giải quyết công việc đúng tiến độ, chất lượng.

- Các đơn vị rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và tổ chức thực hiện nhiệm vụ để cá thể hóa trách nhiệm của lãnh đạo và công chức, viên chức trong từng khâu của quy trình xử lý công việc, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Văn phòng Tổng cục Thuế tham mưu Tổng cục sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Tổng cục Thuế cho phù hợp yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong tình hình mới.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

2. Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực:

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ và phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, nhất là đối với công chức thường xuyên tiếp xúc với người nộp thuế; kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, trách nhiệm nêu gương, chống chạy chức chạy quyền; phòng chống tham nhũng, tiêu cực,... theo đúng Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 01/3/2023 và Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 25/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chỉ thị số 01/CT-TCT ngày 19/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Công văn số 1199/TCT-KTNB ngày 23/3/2020, Công văn số 429/TCT-TCCB ngày 25/02/2023; Công văn số 740/TCT-VP ngày 16/3/2023 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ.

- Quán triệt đầy đủ việc chấp hành các quy định về thời gian làm việc của công chức, viên chức theo nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; tăng cường giám sát hoạt động, việc tiếp xúc người nộp thuế của công chức, viên chức thuộc đơn vị đảm bảo kỷ luật, kỷ cương của ngành; phát hiện sớm nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với công chức, viên chức có các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế làm việc của đơn vị.

- Tăng cường kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị kiểm tra nội bộ để kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm.

- Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi vi phạm quy định, chế độ trách nhiệm hoặc khi để xảy ra tiêu cực, tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý, phụ trách theo đúng quy định tại Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 20/7/2007, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ và các quy định có liên quan.

- Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với công chức, viên chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền gây hậu quả thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành.

- Giao Cục Kiểm tra nội bộ; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng khẩn trương rà soát các quy định, chỉ đạo trong công tác phòng, chống tham nhũng, kỷ cương, kỷ luật của Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính để đảm bảo các chỉ đạo, quy định được triển khai đầy đủ, kịp thời; đồng thời, nghiên cứu đề xuất Tổng cục các biện pháp thực sự hiệu quả, đi vào thực chất để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong ngành.

3. Về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật thuế:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc hoàn thuế GTGT, quản lý việc sử dụng hóa đơn, và việc thực hiện pháp luật thuế của các tổ chức, cá nhân để ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định; tăng cường công tác phối hợp với cơ quan Công an, các ngành, đơn vị liên quan để chia sẻ thông tin, đấu tranh phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện pháp luật thuế, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định.

- Triển khai quyết liệt các biện pháp để thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo về công tác thanh tra, kiểm tra thuế,.... của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; các kiến nghị, kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra các cấp,...; chủ động phối hợp, báo cáo các cơ quan chức năng, cấp có thẩm quyền để được hướng dẫn nếu gặp khó khăn, vướng mắc khi thực hiện, đảm bảo việc triển khai kịp thời, theo đúng quy định.

4. Về việc áp dụng khoa học, công nghệ, giải pháp tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc:

- Tăng cường việc áp dụng khoa học, công nghệ, giải pháp tiên tiến trong triển khai công việc. Khẩn trương nghiên cứu, áp dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn, quản lý rủi ro; chủ động phòng chống gian lận, giả mạo hóa đơn điện tử, gian lận, trục lợi trong việc hoàn thuế GTGT,...

- Đẩy mạnh áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế nhằm nâng cao hiệu quả, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế.

5. Về cải cách thủ tục hành chính:

Đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 2022-2025 kèm theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ; quyết tâm, quyết liệt giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan thuế các cấp kịp thời, hiệu quả, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, thuận tiện; chỉ đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, kiểm tra các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đang thực hiện. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phí nguồn lực, cơ hội của Nhà nước, xã hội, người dân, doanh nghiệp; không để đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính thuế cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính thuế để phát hiện, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức không chịu xử lý, vi phạm.

6. Về việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ:

Văn phòng cơ quan thuế các cấp thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Lãnh đạo đơn vị kết quả thực hiện nhiệm vụ giao cho các đơn vị thuộc và trực thuộc; kịp thời báo cáo Lãnh đạo đơn vị xem xét, chỉ đạo đối với đơn vị có nhiệm vụ, văn bản... quá hạn, tồn đọng.

Yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng các Vụ/đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế tổ chức quán triệt Công điện này đến từng đơn vị, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Báo cáo kết quả thực hiện Công điện này về Cục Kiểm tra nội bộ cùng với báo cáo định kỳ công tác kỷ cương, kỷ luật, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để báo cáo Tổng cục Thuế./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Các đ/c Lãnh đạo Tổng cục (để chỉ đạo);
- Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế;
- Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính;
 - Lưu: VT, TCCB.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.