Open navigation

Công văn 444/TB-VPCP ngày 29/10/2023 Kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định mức thu chế độ thu nộp miễn quản lý và

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 444/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2023 

 THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, MIỄN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ

Ngày 17 tháng 10 năm 2023, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng: Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà; lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Giao thông vận tải, Tư pháp, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Tài chính, ý kiến của các đại biểu dự họp và phát biểu của các Phó Thủ tướng, Thường trực Chính phủ thống nhất kết luận như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải khẩn trương, rà soát hoàn thiện lại Điều 90 dự thảo Luật Đường bộ theo hướng quy định phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô thuộc thẩm quyền Chính phủ.

2. Bộ Tài chính:

a. Chủ trì, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan Quốc hội và cơ quan liên quan trong quá trình hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024, trong đó quy định rõ phân chia số tiền thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo tỷ lệ tương ứng là 65% và 35% để chi cho quản lý, bảo trì đường bộ trong các năm 2024, 2025; giao Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô thống nhất trong cả nước, bao gồm cả đường bộ thuộc trung ương quản lý và đường bộ thuộc địa phương quản lý.

b. Trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024, trong đó có nội dung tại điểm a nêu trên.

3. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Trần Lưu Quang;
- Các Bộ: TC, KHĐT, TP, CA, GTVT, XD, TNMT, TTTT;
- NHNNVN;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: PL, TH;
 - Lưu: VT, KTTH (2)Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.