Open navigation

Công văn 1059/TTg-KTTH ngày 05/11/2023 Đôn đốc Bộ Công Thương khẩn trương trình dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định về kinh doanh xăng dầu

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1059/TTg-KTTH

V/v đôn đốc Bộ Công Thương khẩn trương trình dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định về kinh doanh xăng dầu

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 8633/VPCP-KTTH ngày 02 tháng 11 năm 2023 chuyển 05 Phiếu ý kiến Thành viên Chính phủ đến Bộ Công Thương để nghiên cứu tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (dự thảo Nghị định) theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ trong ngày 03 tháng 11 năm 2023. Tuy nhiên, đến nay Bộ Công Thương chưa trình Chính phủ dự thảo Nghị định.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu:

1. Bộ Công Thương khẩn trương tiếp thu, giải trình ý kiến các Thành viên Chính phủ, hoàn thiện ngay dự thảo Nghị định, trình Chính phủ trong ngày 06 tháng 11 năm 2023, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng dự thảo Nghị định.

2. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: CN, PL, TH;
- Lưu: VT, KTTH(3).TLK

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Lê Minh Khái

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.