Open navigation

Công văn 8079/BCT-TMĐT ngày 14/11/2023 Tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 154_2013_NĐ-CP quy định về khu công nghệ thông tin tập trung

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8079/BCT-TMĐT

V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 quy định về khu CNTT tập trung

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Trả lời công văn số 5376/BTTTT-CNICT ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định định thay thế Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Về căn cứ pháp lý xây dựng Nghị định 

Hiện nay, Luật Công nghệ thông tin 2006, Luật Công nghệ cao 200, Luật Đất đai 2013, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017, Luật Quy hoạch 2017 và Luật Đầu tư công 2019 chưa có nội dung giao Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung. Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, đối với Nghị định không được giao tại các văn bản bên trên thì sẽ phải thực hiện xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định. Do đó, đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo tuân thủ các quy định theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Về báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực thi Nghị định số 154/2013/NĐ-CP

Dự thảo báo cáo tổng kết Nghị định số 154/2013/NĐ-CP có nêu 07 khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập hoặc công nhận. Tuy nhiên, báo cáo mới chỉ nêu về hiệu quả hoạt động của Chuỗi công viên phần mềm Quang Trung, chưa có phân tích định lượng cụ thể về hiện trạng hiệu quả/không hiệu quả của các khu công nghệ thông tin tập trung còn lại theo đúng mục tiêu đề ra tại Điều 3 Nghị định số 154/2013/NĐ-CP. Theo đó, đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo bổ sung, hoàn thiện báo cáo nói trên, làm cơ sở để đề xuất xây dựng chính sách mới tại dự thảo Nghị định.

3. Về dự thảo Nghị định

- Giải thích từ ngữ: đề nghị bổ sung giải thích các thuật ngữ “công viên phần mềm”, “trung tâm công nghệ thông tin tự nguyện”, “chuỗi công viên phần mềm quốc gia” và “nền tảng số quản lý, vận hành Chuỗi Công viên phần mềm quốc gia” tại Điều 3 dự thảo Nghị định.

- Về quy trình thẩm định thành lập, mở rộng khu công nghệ thông tin tập trung: nội dung tại dự thảo Tờ trình Chính phủ và Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị định số 154/2013/NĐ-CP cho thấy việc thành lập hoặc mở rộng khu công nghệ thông tin tập trung tại dự thảo Nghị định liên quan chặt chẽ đến quản lý trong các lĩnh vực về đất đai, quy hoạch và đầu tư công. Đề nghị đơn vị soạn thảo cân nhắc quy định cụ thể ngay tại dự thảo Nghị định về việc lấy ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình thẩm định hồ sơ; đồng thời, có quy định cụ thể về quy trình phối hợp thẩm định hồ sơ trên nền tảng số do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý, vận hành.

Trên đây là trả lời của Bộ Công Thương đối với công văn số 5376/BTTTT-CNICT, xin gửi quý Bộ tổng hợp./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
 - Lưu: VT, TMĐT (halt).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Sinh Nhật Tân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.