Open navigation

Công văn 5153/TCT-CS ngày 20/11/2023 Chính sách thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5153/TCT-CS

V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023 

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Bình.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3328/CTQBI-TTHT ngày 15/8/2023 của Cục Thuế tỉnh Quảng Bình về chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Hàng hóa dịch vụ được giảm thuế GTGT tại Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 được quy định trên cơ sở Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Bình căn cứ quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, Nghị định số 44/2023/NĐ-CP nêu trên để hướng dẫn người nộp thuế thực hiện thống nhất.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Quảng Bình được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c)
- Vụ/ đơn vị: PC, KK&KTT, DNL;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.