Open navigation

Công văn 416/TB-VPCP ngày 13/10/2023 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 416/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2023

 THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ MINH KHÁI
TẠI CUỘC HỌP VỀ GIẢI PHÁP NÂNG HẠNG
 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Ngày 11 tháng 10 năm 2023, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp về giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; đại diện Bộ Tư pháp. Trên cơ sở báo cáo của Bộ Tài chính tại văn bản số 199/TTr-BTC ngày 19 tháng 9 năm 2023, báo cáo của Bộ Tài chính tại cuộc họp, ý kiến các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến kết luận như sau:

1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát kỹ lưỡng Luật Chứng khoán, Luật các tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật có liên quan để thống nhất các giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam gắn với nhiệm vụ, thời hạn triển khai cụ thể của các cơ quan liên quan, trên cơ sở đó hoàn thiện báo cáo, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, khả thi, đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16 tháng 10 năm 2023.

2. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Lê Minh Khái;
- Các Bộ: TC, TP, KHĐT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: TH, PL;
 - Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.