Open navigation

Công văn 4258/BKHCN-TĐC ngày 17/11/2023 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4258/BKHCN-TĐC

V/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Xây dựng, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông;
 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021-2030, theo đó các Bộ, địa phương có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 30 tháng 11 hằng năm để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Vì vậy, để bảo đảm đầy đủ thông tin xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện năm 2023 của Chương trình quốc gia Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021-2030, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các Bộ, địa phương triển khai hoạt động đánh giá kết quả thực hiện năm 2023 của Chương trình theo đề cương báo cáo tại phụ lục gửi kèm.

Báo cáo kết quả năm 2023 thực hiện Chương trình đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và emailvukhtc@tcvn.gov.vn) trước ngày 30/11/2023 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt (để b/c);
 - Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Lê Xuân ĐịnhPHỤ LỤC

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023
CỦA CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
GIAI ĐOẠN 2021-2030
(Kèm theo Công văn số 4258/BKHCN-TĐC ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chương trình

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện

a) Về xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện

     ....................................................................................................................................... 

b) Về xây dựng văn bản quản lý, điều hành

     ....................................................................................................................................... 

c) Về thực hiện lồng ghép các nhiệm vụ của Chương trình trong các nhiệm vụ, đề án, chương trình khác tại bộ, địa phương (nếu có)

     ....................................................................................................................................... 

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 và lũy kế từ đầu Chương trình đến hết năm 2023

2.1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao NSCL

     ....................................................................................................................................... 

2.2. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về năng suất chất lượng

     ....................................................................................................................................... 

2.3. Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh

     ....................................................................................................................................... 

2.4. Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng

     ....................................................................................................................................... 

2.5. Tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

     ....................................................................................................................................... 

2.6. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về năng suất chất lượng

     ....................................................................................................................................... 

Lưu ý thông tin báo cáo kết quả đạt được của Chương trình cần cụ thể số liệu, dữ liệu về kết quả đạt được trong năm 2023 và lũy kế từ đầu Chương trình đến hết năm 2023 theo từng nhóm nhiệm vụ, giải pháp trên.

II. Đánh giá kết quả, hiệu quả đã đạt được trong năm 2023 và lũy kế từ đầu Chương trình đến hết năm 2023

1. Đánh giá kết quả, hiệu quả đã đạt được

Thông tin phân tích, đánh giá cần bảo đảm các nội dung như sau:

a) Phân tích, đánh giá kết quả, hiệu quả đạt được trong năm 2023

     ....................................................................................................................................... 

b) Phân tích, đánh giá kết quả, hiệu quả đạt được lũy kế từ đầu Chương trình đến hết năm 2023

     ....................................................................................................................................... 

Yêu cầu tại mục này: cần có thông tin đánh giá kết quả, hiệu quả đã đạt được so với mục tiêu giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030 đã được quy định tại Kế hoạch triển khai giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch triển khai Chương trình đến năm 2030 của bộ ngành, địa phương mình.

2. Những tồn tại và vướng mắc

     ....................................................................................................................................... 

Cần cụ thể những tồn tại, vướng mắc gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình.

3. Nguyên nhân của những tồn tại, vướng mắc

     ....................................................................................................................................... 

III. Phương hướng, giải pháp thực hiện Chương trình năm 2024 và những năm tiếp theo

1. Phương hướng

     ....................................................................................................................................... 

Lưu ý cần có thông tin xác định lộ trình để hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2021-2025 đã được Bộ ngành, địa phương đề ra trong Kế hoạch 5 năm thực hiện Chương trình.

2. Giải pháp thực hiện

     ....................................................................................................................................... 

IV. Đề xuất, kiến nghị

Căn cứ kế hoạch thực hiện Chương trình và những tồn tại, vướng mắc để đề xuất, kiến nghị cụ thể cho từng cơ quan, tổ chức nhằm tháo gỡ, hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình (nếu có)./.

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.