Open navigation

Công văn 4814/TCT-CNTT ngày 27/10/2023 Triển khai phần mềm ứng dụng phục vụ quản lý rủi ro trong phân loại hoàn thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4814/TCT-CNTT

V/v triển khai các phần mềm ứng dụng phục vụ QLRR trong phân loại hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023

 

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Cục Thuế Doanh nghiệp lớn.

Ngày 18/9/2023, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1388/QĐ-TCT về áp dụng quản lý rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng và lựa chọn người nộp thuế để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế và Quyết định số 679/QĐ-TC ngày 31/5/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về quy trình hoàn thuế. Để việc áp dụng quản lý rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT được triển khai thực hiện thống nhất trên toàn quốc, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2654/TCT-QLRR ngày 18/9/2023 hướng dẫn một số nội dung áp dụng quản lý rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng. Tổng cục Thuế thông báo về việc nâng cấp các ứng dụng đáp ứng công văn số 2654/TCT-QLRR như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Phân tích rủi ro (TPR) phiên bản 10.5

1.1 Nhóm các chức năng thu thập thông tin gồm:

- Bổ sung chức năng hỗ trợ cơ quan thuế nhận, cập nhật, tra cứu và phê duyệt thông tin giao dịch đáng ngờ từ Ngân hàng tại mục 3. Thu thập thông tin\Thông tin giao dịch đáng ngờ từ ngân hàng (chức năng chỉ dành cho cấp Tổng cục Thuế)

- Bổ sung chức năng hỗ trợ cơ quan thuế nhận, cập nhật, tra cứu và phê duyệt thông tin về doanh nghiệp đang thuộc trường hợp cơ quan thuế chuyển hồ sơ sang cơ quan công an tại mục 3. Thu thập thông tin\Thông tin chuyển hồ sơ sang công an

- Nâng cấp các chức năng nhận, cập nhật, tra cứu và điều chỉnh dữ liệu đối với thông tin thu thập từ Hải quan (gồm thông tin xếp hạng rủi ro doanh nghiệp về hải quan, thông tin xử lý vi phạm buôn lậu và gian lận thương mại từ Hải quan) vào ứng dụng phục vụ phân tích rủi ro tại mục 4. Thu thập thông tin Hải Quan (chức năng chỉ dành cho cấp Tổng cục Thuế)

1.2 Nâng cấp chức năng hỗ trợ cơ quan thuế tra cứu danh mục hệ thống ngành kinh tế tại mục 2. Danh mục/2.2 Danh mục ngành nghề: hỗ trợ Cơ quan thuế khai thác thông tin phân loại danh mục ngành nghề được quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg và Quyết định 10/2007/QĐ-TTg theo các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ.

1.3 Phân hệ rủi ro hoàn thuế gồm các chức năng:

- Bổ sung chức năng tra cứu kết quả phân tích phục vụ thiết lập ngưỡng rủi ro định kỳ vào ngày 25 hàng tháng: tại chức năng 3. Phân ngưỡng rủi ro/3.1 Tra cứu kết quả phân tích.

- Nâng cấp chức năng tra cứu đề nghị hoàn từ ứng dụng TMS chuyển sang tại mục 4.Phân loại HSĐNH/4.1 Tra cứu đề nghị hoàn.

- Bổ sung chức năng tra cứu kết quả phân tích rủi ro đối với hồ sơ hoàn thuế phát sinh và kết quả phân loại chuyển sang ứng dụng TMS tại mục 4.Phân loại HSĐNH/4.2 Tra cứu kết quả phân loại hồ sơ đề nghị hoàn.

- Bổ sung chức năng hỗ trợ cơ quan thuế in phiếu nhận xét kết quả phân tích hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT theo mẫu số 07-QLHT/QĐ-QLR đối với chỉ số tiêu chí nhóm II tại mục 4.Phân loại HSĐNH/4.2 Tra cứu kết quả phân loại hồ sơ đề nghị hoàn.

- Bổ sung chức năng tra cứu kế hoạch TTKT sau hoàn thuế GTGT theo mẫu số 09-QLHT/QĐ-QLRR tại chức năng 5. Lập kế hoạch/5.1 Tra cứu kế hoạch TTKT sau hoàn thuế.

- Bổ sung chức năng hỗ trợ lập các báo cáo tại chức năng 06. Báo cáo gồm: 

+ Danh sách người nộp thuế thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau (mẫu số 05-QLHT/QĐ-QLRR).

+ Bảng kết quả đánh giá, xác định điểm rủi ro của các doanh nghiệp (mẫu số 06-QLHT/QĐ-QLRR).

Nội dung nâng cấp, hướng dẫn sử dụng ứng dụng TPR đặt tại địa chỉ:

ftp://ftp.tct.vn/Program/TRlEN_KHAI/2023/TPR/10.5

2. Nâng cấp ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS) phiên bản 6.38

2.1. Nâng cấp chức năng nhập/nhận hồ sơ đề nghị hoàn (“ZTC_ TMS_TAX_REFUND - 6. 1 Nhập hồ sơ xử lý hoàn thuế” và ZTC_SCH_REFUND_BPS - 6. 2 Tra cứu hồ sơ/ Quyết định hoàn) để từ thời điểm triển khai (27/10/2023):

- Không thực hiện phân loại hồ sơ hoàn thuế đối với NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (Đáp ứng Điều 12, Quy trình 679/QĐ-TCT).

- Tự động phân loại “Kiểm trước hoàn sau” đối với Hồ sơ hoàn thuế khi giao và chuyển giao (đối với doanh nghiệp nhà nước), giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, bán đối với tổ chức, doanh nghiệp (Đáp ứng điểm c, khoản 1, Điều 33, Thông tư số 80/2021/TT-BTC).

- Tự động phân loại theo các tiêu chí của luật định đáp ứng điểm a, b, d khoản 1, Điều 33, Thông tư số 80/2021/TT-BTC:

+ Khóa chức năng phân loại hồ sơ hoàn thuế trên ứng dụng dành cho cán bộ thuế, chuyển thành chức năng phân loại tự động. Hệ thống chạy phân loại tự động 10 phút/lần.

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế không phải là hồ sơ kiểm trước theo luật định và có lý do hoàn thuế là hoàn đầu tư/ xuất khẩu thì ứng dụng TMS chuyển đề nghị hoàn sang ứng dụng TPR để phân loại theo tiêu chí rủi ro.

- Đồng bộ dữ liệu đề nghị hoàn từ ứng dụng TMS sang ứng dụng TPR và kết quả phân tích từ ứng dụng TPR về ứng dụng TMS để tiếp tục xử lý theo quy trình hoàn thuế.

2.2. Nâng cấp ứng dụng bổ sung chức năng nhập và tra cứu danh sách các hồ sơ hoàn thuế, CQT thực hiện kiểm tra hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn hoặc hành vi trốn thuế: Hỗ trợ Cơ quan thuế nhập/tra cứu kết quả của các cuộc kiểm tra hoàn thuế. Cơ quan Thuế cần rà soát và cập nhật thông tin vào chức năng này đối với cả các hồ sơ hoàn thuế đã thực hiện “Kiểm trước hoàn sau” từ năm 2021 đến nay.

2.3. Nâng cấp ứng dụng bổ sung chức năng Tra cứu, xác nhận quyết định có hành vi trốn thuế (phục vụ phân loại hoàn thuế):

Ứng dụng bổ sung chức năng “Tra cứu, xác nhận quyết định có hành trốn thuế” hỗ trợ cơ quan Thuế rà soát cập nhật thông tin đối với các quyết định phạt, quyết định truy thu không có đầy đủ thông tin hành vi để phục vụ cho việc phân loại tự động.

Nội dung nâng cấp, hướng dẫn sử dụng ứng dụng TMS đặt tại địa chỉ: 

ftp://ftp.tct.vn/Program/TRIEN_KHAI/2023/TMS/6.38

3. Tổ chức triển khai

Tổng cục Thuế thực hiện nâng cấp các ứng dụng tập trung tại Tổng cục Thuế từ 23h ngày 27/10/2023.

Yêu cầu hỗ trợ trong quá trình triển khai, các Cơ quan Thuế liên hệ với Tổng cục Thuế qua các đầu mối như sau:

- Về bộ chỉ số tiêu chí, quy trình nghiệp vụ áp dụng rủi ro trong phân loại hoàn thuế:

+ Ông Bùi Nam Thắng, email: bnthang@gdt.gov.vn. SĐT 0989.123.308 

+ Bà Đoàn Thị Ninh, email: dtninh@gdt.gov.vn. SĐT 0348.166.355 

+ Bà Nguyễn Thương Huyền, email: nthuyen@gdt.gov.vn. SĐT: 0977.768.954

- Về nghiệp vụ quy trình hoàn thuế:

+ Bà Bùi Thị Bích Hạnh, email: btbhanh01@gdt.gov.vn. SĐT: 0932.336.660

- Về hướng dẫn sử dụng các chức năng ứng dụng TPR - Phân hệ rủi ro hoàn thuế từ ngày 28/10/2023 đến ngày 30/11/2023:

+ Bà Vũ Thị Miễn: email: vtmien@gdt.gov.vn, SĐT: 0949.868.884

+ Bà Trịnh Thị Thu Giang: email, tttgiang@gdt.gov.vn, SĐT: 0986.833.689

- Về hướng dẫn sử dụng các chức năng ứng dụng TMS - Phân hệ rủi ro hoàn thuế từ ngày 28/10/2023 đến ngày 30/11/2023:

+ Bà Nguyễn Thị Phương, email: ntphuong06@gdt.gov.vn. SĐT: 0981.296.2468

+ Bà Nguyễn Phương Ngọc, email: npngoc@gdt.gov.vn, SĐT: 0982.787.965 

Đối với các yêu cầu hỗ trợ về sử dụng chức năng các ứng dụng từ ngày 1/12/2023, sẽ được tiếp nhận qua hệ thống quản lý yêu cầu hỗ trợ service desk (https://hotro.gdt.gov.vn); số điện thoại hỗ trợ: 024.37689679.

4. Triển khai ứng dụng tại Cục Thuế

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế, Cục Thuế Doanh nghiệp lớn nghiên cứu, tổ chức triển khai, sử dụng các ứng dụng đã nâng cấp theo hướng dẫn tại công văn này để đáp ứng yêu cầu áp dụng quản lý rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng tại từng cơ quan Thuế.

Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế áp dụng mức chi bồi dưỡng triển khai ứng dụng tin học theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Cục Thuế báo cáo kịp thời về Tổng cục Thuế (Ban Quản lý rủi ro, Vụ Kê khai và Kế toán thuế, Cục CNTT) để được hướng dẫn./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ/đơn vị: Ban QLRR, Vụ KK, Cục TTKT, Vụ DNNCN, Cục DNL (để p/h);
 - Lưu: VT, CNTT(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 Phạm Quang Toàn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.