Open navigation

Công văn 5209/TCT-DNL ngày 22/11/2023 Chấp thuận kết nối truyền dữ liệu trực tiếp với cơ quan thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5209/TCT-DNL

V/v chấp thuận kết nối, truyền dữ liệu trực tiếp với cơ quan thuế.

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Thu phí tự động VETC
(Địa chỉ: Tầng 11 và Tầng 14, Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, Phường M Trì, 
Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 942/VETC-PC&CS của Công ty TNHH Thu phí tự động VETC (“Công ty VETC”, MST: 0107500414, địa ch: Tầng 11 và Tầng 14, Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) về việc kết nối trực tiếp hóa đơn điện tử. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế đã có công văn số 4716/TCT-DNL ngày 25/10/2023 thông báo cho Công ty TNHH Thu phí tự động VETC về kế hoạch kết nối kỹ thuật và kiểm thử hệ thống truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế đã phối hợp với Công ty TNHH Thu phí tự động VETC tổ chức thực hiện kim thử giải pháp phần mềm và tiêu chuẩn truyền nhận dữ liệu hóa đơn điện tử theo kế hoạch. Theo đó, doanh nghiệp đã đáp ứng các yêu cầu về kết nối kỹ thuật và kiểm thử hệ thống truyền nhận dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế (Biên bản kết quả kiểm thử ngày 25/10/2023 giữa Cục CNTT - Tổng cục Thuế và Công ty TNHH Thu phí tự động VETC).

Đ thực hiện kết nối chính thức và đảm bảo phối hợp vận hành, quản trị hệ thống đáp ứng việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử trực tiếp đến cơ quan thuế, Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch kết nối kỹ thuật, kiểm thử thông luồng và kiểm thử hiệu năng giữa hệ thống cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử chính thức của Công ty TNHH Thu phí tự động VETC với hệ thống hóa đơn điện tử chính thức của Tổng cục Thuế, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: Tổng cục Thuế sẽ thông báo sau khi Công ty TNHH Thu phí tự động VETC hoàn thành các hạ tầng kỹ thuật, đường truyền kết nối.

- Địa điểm và phương thức thực hiện: làm việc tập trung tại Tổng cục Thuế.

- Đầu mối liên hệ: ông Đỗ Mạnh Dũng - Chuyên viên Cục CNTT (ĐT: 024.37689679 - máy lẻ 6566; email: dmdung@gdt.gov.vn); ông Trần Mạnh Tuấn - Chuyên viên Cục Thuế doanh nghiệp lớn (ĐT: 024.39712730 - máy lẻ 3023; email: tmtuan@gdt.gov.vn).

- Nội dung phối hợp: Công ty TNHH Thu phí tự động VETC cần phối hợp thực hiện trong quá trình vận hành, quản trị hệ thống đáp ứng việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử trực tiếp đến cơ quan thuế (phụ lục đính kèm).

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Thu phí tự động VETC biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- P.TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Website TCT;
- Vụ Pháp chế (để biết);
- Cục CNTT;
 - Lưu: VT, DNL(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ DOANH NGHIỆP LỚN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Tài Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.