Open navigation

Công văn 4178/TCHQ-GSQL ngày 11/08/2023 Xử lý hàng hóa gửi nhầm

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4178/TCHQ-GSQL

V/v xử lý hàng hóa gửi nhầm

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trả lời công văn số 1920/HQBRVT-GSQL ngày 04/8/2023 của Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu về việc xử lý hàng hóa gửi nhầm của Công ty cổ phần sửa chÔ tô GT, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp xác định tại cảng quốc tế Tân cảng Cái Mép (TCIT) không khai thác các chuyến tàu của hãng tàu OOCL đến các cảng của Mỹ, Tổng cục Hải quan thống nhất với đề xuất của Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu về việc cho phép Công ty cổ phần sửa chữa Ô tô GT được chuyển hàng hóa từ container của hãng tàu OOCL sang Container của hãng tàu ONE để thực hiện thủ tục tái xuất hàng hóa.

Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu chịu trách nhiệm giám sát việc chuyn hàng hóa của Công ty cổ phần sửa chữa Ô tô GT từ container của hãng tàu OOCL sang container của hãng tàu ONE và thực hiện thủ tục tái xuất theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tnh Bà Rịa Vũng Tàu biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, GSQL (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thế Việt

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.