Open navigation

Công văn 2107/TCT-CS ngày 29/05/2023 Hóa đơn giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2107/TCT-CS 

V/v hóa đơn GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2023 

 Kính gửi: Cục Thuế Doanh nghiệp lớn.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 226/CT-QLT3 ngày 06/02/2023 của Cục Thuế Doanh nghiệp lớn về hóa đơn GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc áp dụng thuế suất đối với các hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập trước ngày 31/12/2022, Tổng cục Thuế đang tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính xem xét, hướng dẫn.

2. Về xử lý đối với hóa đơn đã lập, hóa đơn đã điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP có sai sót:

Căn cứ khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về xử lý hóa đơn sai sót;

Căn cứ điểm c Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 hướng dẫn về xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót;

Căn cứ khoản 6 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ quy định xử lý chuyển tiếp;

Căn cứ Quyết định số 1510/QĐ-TCT ngày 21/9/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận của cơ quan thuế.

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp đơn vị có hóa đơn lần đầu và hóa đơn điều chỉnh đã lập theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính nay phát hiện có sai sót thì đơn vị lập hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn lần đầu và hóa đơn điều chỉnh đã lập.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế Doanh nghiệp lớn được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.