Open navigation

Công văn 5303/TCT-DNNCN ngày 27/11/2023 Chính sách thuế thu nhập cá nhân

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5303/TCT-DNNCN

V/v Chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2023.

 Kính gửi: Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa

Trả lời công văn số 190/VPYTW-TCKT ngày 30/08/2023 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản b, Điểm 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

...2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

...b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

b.11) Phụ cấp đặc thù ngành nghề.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp và mức phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế hướng dẫn tại điểm b, khoản 2, Điều này phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

Trường hợp các văn bản hướng dẫn về các khoản phụ cấp, trợ cấp, mức phụ cấp, trợ cấp áp dụng đối với khu vực Nhà nước thì các thành phần kinh tế khác, các cơ sở kinh doanh khác được căn cứ vào danh mục và mức phụ cấp, trợ cấp hướng dẫn đối với khu vực Nhà nước để tính trừ.

Trường hợp khoản phụ cấp, trợ cấp nhận được cao hơn mức phụ cấp, trợ cấp theo hướng dẫn nêu trên thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế.

Riêng trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được trừ theo mức ghi tại Hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể.”

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, đề nghị Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa căn cứ các quy định của pháp luật liên quan để xác định khoản bồi dưỡng giám định tư pháp có phải là khoản phụ cấp đặc phù ngành nghề được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định để xác định nghĩa vụ thuế TNCN.

Căn cứ khoản b, Điểm 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, trường hợp khoản bồi dưỡng giám định tư pháp trả cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc/ngày công là phụ cấp đặc thù ngành nghề được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. Trường hợp khoản phụ cấp đặc thù ngành nghề nhận được cao hơn mức phụ cấp đặc thù ngành nghề theo quy định thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế. Các thành phần kinh tế khác, các cơ sở kinh doanh khác được căn cứ vào mức phụ cấp đặc thù ngành nghề được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định đối với khu vực Nhà nước để tính trừ.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể liên hệ Cục Thuế tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn cụ thể và hỗ trợ giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Mai Sơn (để b/c);
- Vụ Pháp Chế (TCT);
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD,CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Nguyễn Quý Trung

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.