Open navigation

Công văn 143/TB-VPCP ngày 20/04/2023 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 143/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2023

 THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ MINH KHÁI
TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LÃI SUẤT
TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KHOẢN VAY
 CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, HỘ KINH DOANH

Ngày 14 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp về việc triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ; đại diện các cơ quan: Bộ Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước. Trên cơ sở Tờ trình số 29/TTr- NHNN ngày 20 tháng 3 năm 2023 và báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại cuộc họp, ý kiến các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến kết luận như sau:

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp và rà soát kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện, thực chất kết quả triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và dự kiến thực hiện trong thời gian tới để theo thẩm quyền báo cáo, khẳng định rõ lý do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề xuất dừng việc tiếp tục sửa đổi Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ, đồng thời tiếp tục quyết liệt thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để thúc đẩy triển khai chính sách; chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo, kiến nghị, đề xuất và việc tổ chức triển khai, thực hiện chính sách.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để cung cấp thông tin, kết quả triển khai chính sách, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, sớm báo cáo Quốc hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Lê Minh Khái;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ: TP, TC, KHĐT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: TH, PL;
 - Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.