Open navigation

Công văn 9313/VPCP-KSTT ngày 27/11/2023 Trả lời kiến nghị đề xuất của các bộ địa phương

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9313/VPCP-KSTT

V/v Trả lời kiến nghị, đề xuất của các bộ, địa phương

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Văn phòng Chính phủ - Cơ quan thường trực Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính nhận được 21 kiến nghị, đề xuất của các bộ, địa phương về vướng mắc, khó khăn liên quan đến phạm vi chức năng của Văn phòng Chính phủ trong quá trình triển khai các nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính tại buổi làm việc của Tổ trưởng Tổ công tác với với một số bộ, địa phương ngày 16 tháng 11 năm 2023.

Thực hiện nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ công tác giao, Văn phòng Chính phủ đã nghiên cứu và có ý kiến cụ thể tại Phụ lục kèm theo.

Xin gửi Quý bộ, cơ quan, địa phương để nghiên cứu, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trần Lưu Quang (để b/c);
- Thành viên Tổ công tác CCTTHC;
- VPCP: BTCN (để b/c);
 - Lưu: VT, KSTT (02).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 Ngô Hải PhanPHỤ LỤC

TỔNG HỢP TRẢ LỜI ĐỐI VỚI NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
CỦA CÁC BỘ, ĐỊA PHƯƠNG LIÊN QUAN ĐẾN
 PHẠM VI CHỨC NĂNG CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-VPCP ngày tháng năm 2023 của Văn phòng Chính phủ)

Số TT

Bộ, địa phương có đề xuất, kiến nghị

Nội dung đề xuất, kiến nghị

Nội dung trả lời của Văn phòng Chính phủ

I

NHÓM NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN CẢI CÁCH QUY ĐỊNH, TTHC

1

Bộ Quốc phòng

Nghiên cứu, báo cáo Chính phủ ban hành VBQPPL quy định về TTHC nội bộ để hoàn thiện hành lang pháp lý tạo thuận lợi quá trình triển khai thực hiện.

Trên cơ sở kết quả triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hoá TTHC nội bộ giai đoạn 2022 – 2025 (tại Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022) và ý kiến của Bộ Quốc phòng, VPCP sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ ban hành quy định về kiểm soát TTHC nội bộ tại thời điểm thích hợp.

II

NHÓM NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA (DVCQG)

1

TP Hải Phòng

Đề nghị tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện các tính năng của Cổng DVCQG bảo đảm đầy đủ các tiện ích, các trường thông tin, nhóm dịch vụ dùng chung; kịp thời đồng bộ trạng thái giải quyết các hồ sơ TTHC lên Cổng DVCQG; hướng dẫn địa phương tạo lập, sử dụng danh mục dùng chung của Cổng DVCQG trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Việc nâng cấp, hoàn thiện các tính năng của Cổng DVCQG đang được VPCP phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023.

2

TP Đà Nẵng

Hoàn thiện chức năng của Cổng DVCQG phục vụ đánh giá chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg để địa phương theo dõi việc đánh giá đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Hiện nay, Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg đã cung cấp chức năng đánh giá dưới dạng các biểu đồ trực quan để đánh giá đối với các Bộ, cơ quan, địa phương và các đơn vị trực thuộc; VPCP đã hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương khai thác Bộ Chỉ số này tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ KSTTHC toàn quốc vào ngày 11/10/2023. Thời gian tới, VPCP sẽ tiếp tục hoàn thiện Bộ Chỉ số để nâng cao chất lượng đánh giá, đáp ứng nhu cầu khai thác sử dụng của Lãnh đạo Chính phủ cũng như Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương.

3

TP Cần Thơ

Hỗ trợ địa phương hủy các hồ sơ chứng thực điện tử còn treo trên Cổng DVCQG từ năm 2021 hoặc không tính tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hạn của năm 2023.

VPCP đã cập nhật, điều chỉnh hệ thống, theo đó chỉ tính toán với các hồ sơ từ năm 2022 đến nay.

4

TP Cần Thơ

Tiếp tục nghiên cứu cải tiến, điều chỉnh Cổng DVCQG, đảm bảo tính kết nối xuyên suốt giữa các Ngân hàng tham gia thanh toán trực tuyến và tài khoản Cổng DVCQG của tổ chức, cá nhân; giữa Cổng DVCQG với cơ quan giải quyết TTHC trong việc thực hiện giải quyết TTHC, thanh toán phí, lệ phí thực hiện TTHC; xem xét rút gọn quy trình thực hiện thanh toán trực tuyến bằng cách quét mã QR nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, cơ quan giải quyết TTHC trong thực hiện TTHC

VPCP tiếp thu ý kiến góp ý để hoàn thiện hệ thống thanh toán trên Cổng DVCQG.

5

Quảng Ninh

Đề nghị VPCP tiếp tục hoàn thiện các tính năng của Cổng DVCQG, nền tảng thanh toán trực tuyến để khắc phục các lỗi trong thanh toán trực tuyến, đồng bộ, thống kê tỷ lệ, mức độ hài lòng, phản ánh kiến nghị...

Vấn đề này đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị 27/CT-TTg. VPCP sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, nâng cấp, hoàn thiện các tính năng trên Cổng DVCQG bảo đảm hệ thống thông suốt, hiệu quả.

6

Hải Dương

Tháo gỡ việc thành toán trực tuyến phí, lệ phí. Hiện nay, để tích hợp được với nền tảng thanh toán Payment Platform của Cổng DVCQG, yêu cầu TTHC đó phải là dịch vụ công trực tuyến, đối với các TTHC không là dịch vụ công thì chưa thể tích hợp được thanh toán được. Để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt cũng như đa dạng hóa phương thức thanh toán nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đề nghị có phương án tháo gỡ trong việc tích hợp thủ tục có phí, lệ phí đối với những TTHC không đủ điều kiện cung dịch vụ công trực tuyến với nền tảng thanh toán Payment Platform của Cổng DVCQG.

Hệ thống thanh toán của Cổng DVCQG đáp ứng việc thanh toán với hồ sơ nộp trực tiếp và trực tuyến. Đề nghị tỉnh căn cứ vào quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg, Thông tư số 01/2023/TT-VPCP để tổ chức triển khai thực hiện.

III

NHÓM NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRÊN CỔNG DVCQG

1

TP Cần Thơ

Tại Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, đề nghị cho phép địa phương được xuất các dữ liệu sau đây để có giải pháp khắc phục, cải thiện chỉ số:

- Về các TTHC chưa công bố, cập nhật công khai đúng hạn cũng như số liệu về các hồ sơ giải quyết chưa cung cấp bản điện tử.

- Thông tin về hồ sơ chưa đồng bộ lên Cổng DVCQG.

- Thông tin về hồ sơ có đánh giá không hài lòng; hồ sơ đã giải quyết TTHC trễ hạn làm cơ sở đánh giá chỉ số về mức độ hài lòng trên Cổng DVCQG.

- Bổ sung chức năng đánh giá mức độ hài lòng về giải quyết các TTHC lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư nhằm phục vụ cho việc cung cấp số liệu theo yêu cầu tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

VPCP tiếp thu ý kiến góp ý để hoàn thiện Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trên Cổng DVCQG.

2

Hải Dương

Sớm hoàn thiện đưa Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công vào hoạt động, trong đó cập nhật đầy đủ tình trạng tiếp nhận, giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND các cấp để thuận tiện cho việc theo dõi, đánh giá.

Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện, cung cấp dịch vụ công đã được đưa vào hoạt động chính thức từ ngày 01/8/2022 theo Quyết định 766/QĐ- TTg ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, trách nhiệm cập nhật tình trạng tiếp nhận, giải quyết là của các cơ quan, đơn vị trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh và đồng bộ lên Cổng DVCQG.

IV

NHÓM NỘI DUNG VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO

1

Bộ Quốc phòng

Sớm trình sửa đổi, bổ sung biểu mẫu báo cáo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của VPCP quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của VPCP để phù hợp với cách phân loại mức độ dịch vụ công theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và DVCTT của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

- Biểu mẫu báo cáo liên quan đến dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần đã được chỉnh sửa trên Hệ thống thông tin báo cáo của VPCP, bảo đảm phù hợp với Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Các bộ, địa phương cập nhật thông tin, dữ liệu tương ứng trên Hệ thống.

- Thời gian tới, VPCP sẽ nghiên cứu, sửa đổi bổ sung một số chế độ báo cáo tại Thông tư số 01/2020/TT- VPCP ngày 21/10/2020 quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của VPCP, trong đó có sửa đổi, bổ sung nội dung nêu trên.

2

TP Đà Nẵng

Xem xét đưa chế độ thực hiện báo cáo hàng tháng theo Công văn số 5633/VPCP-KSTT ngày 25 tháng 7 năm 2023 của VPCP vào hệ thống báo cáo trực tuyến đang triển khai để thuận lợi cho công tác tổng hợp, báo cáo.

VPCP tiếp thu và sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu để sớm triển khai các báo cáo tháng, báo cáo đột xuất trên Hệ thống thông tin báo cáo của VPCP.

V

NHÓM NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN HỆ THỐNG XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ TRÊN CỔNG DVCQG

1

TP Đà Nẵng

Xem xét, duyệt các phản ánh, kiến nghị trên Cổng DVCQG trước khi chuyển về địa phương xử lý, trả lời theo quy định, trong đó từ chối các phản ánh, kiến nghị không liên quan đến quy định hành chính và hành vi hành chính; đồng thời chuyển các phản ánh, kiến nghị liên quan đến các cơ quan ngành dọc về bộ, ngành chủ quản để theo dõi, xử lý

- Hiện nay, Hệ thống tiếp nhận, giải quyết PAKN của Tp.Đà Nẵng đã được tích hợp với Hệ thống tiếp nhận, xử lý PAKN trên Cổng DVC quốc gia. Theo đó, khi người dân, doanh nghiệp truy cập Cổng DVC quốc gia, lựa chọn cơ quan gửi PAKN là TP Đà Nẵng thì những PAKN này sẽ tự động chuyển về Hệ thống của TP. Do đó, đề nghị Đà Nẵng chủ động việc phân loại các PAKN phù hợp trước khi xử lý.

- Trong trường hợp người dân, doanh nghiệp gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những PAKN liên quan đến chức năng, phạm vi trả lời của địa phương, VPCP sẽ thực hiện phân loại các PAKN theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP và QĐ số 31/2021/QĐ-TTg trước khi chuyển các ĐP nghiên cứu, trả lời

VI

NHÓM NỘI DUNG VỀ ĐÔN ĐỐC, HƯỚNG DẪN, TRIỂN KHAI TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1

Bộ Quốc phòng

Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho các bộ, ngành, địa phương về nghiệp vụ kiểm soát TTHC, triển khai thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ, Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

VPCP thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các bộ, ngành, địa phương để đảm bảo triển khai đồng bộ, thống nhất. Đối với Bộ Quốc phòng, VPCP đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn về công tác này (ngày 26/10/2023).

2

TP Hải Phòng

Quan tâm có hướng dẫn cụ thể về việc triển khai phổ cập chứng thực điện tử, nhất là cơ sở pháp lý để thành phố Hải Phòng đủ điều kiện tổ chức triển khai trong năm 2023.

VPCP đã có các văn bản hướng dẫn (số 5438/VPCP- KSTT ngày 06/7/2020 và số 6053/VPCP-KSTT ngày 08/8/2023) về việc triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng DVCQG. Đề nghị TP Hải Phòng nghiên cứu, thực hiện theo hướng dẫn của VPCP tại văn bản nêu trên

3

TP Hải Phòng

Ban hành văn bản hướng dẫn về: Tổ chức mô hình thực hiện tiếp nhận, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC tại nhà hoặc hẹn giờ giải quyết TTHC theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân; việc triển khai thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính đã được VPCP hướng dẫn tại văn bản số 9318/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021. Do đó, đề nghị địa phương nghiên cứu, triển khai thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình triển khai, VPCP sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả công tác này.

4

TP Cần Thơ

Đôn đốc Bộ, ngành liên quan sớm giải quyết các khó khăn, vướng mắc của địa phương trong triển khai thực hiện Dịch vụ công liên thông về Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai sinh, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng.

VPCP đã tổng hợp để tham mưu triển khai hiệu quả nhiệm vụ này theo Đề án 06.

VII

NHÓM NỘI DUNG KHÁC LIÊN QUAN

1

TP Hồ Chí Minh

Tháo gỡ điểm nghẽn về vấn đề kết nối chia sẻ dữ liệu chuyên ngành. Giải quyết được vấn đề này sẽ tháo gỡ rất nhiều cho địa phương, sẽ giải quyết được vấn đề công chức phải thao tác từ 02 - 03 hệ thống cho quá trình giải quyết 01 TTHC hay trình trạng hồ sơ liên thông TTHC chưa thật sự “liên thông”

Nội dung này đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023, trong đó giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, VPCP và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, hoàn thành trước ngày 15/12/2023 việc kết nối, tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ giữa các Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử do các bộ, ngành xây dựng, triển khai thực hiện tại các cấp chính quyền địa phương với Cổng DVCQG và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh theo quy định của Chính phủ tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP, tránh tiếp diễn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện cập nhật trên nhiều hệ thống, gây lãng phí thời gian, chi phí, nguồn lực, giảm năng suất lao động (mục 2 Chỉ thị) Đề nghị địa phương nghiên cứu, triển khai thực hiện.

2

TP Hồ Chí Minh

Đề nghị quan tâm đến kết quả rà soát nhóm TTHC 03 năm liên tục không phát sinh hồ sơ trên các hình thức để có phương án đơn giản hóa triệt để theo hướng cắt giảm vì tính cần thiết duy trì của nhóm TTHC này rất thấp. Qua 03 năm liên tục triển khai việc rà soát (định kỳ 01 năm/01 lần), kết quả rà soát của Thành phố duy trì với số lượng khoảng 450 TTHC không phát sinh hồ sơ liên tục trong thời gian dài (trên 03 năm). Nếu cắt giảm được nhóm TTHC này sẽ gọn nhẹ bộ thủ tục và tiết kiệm được nguồn lực.

Nội dung này đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023, trong đó đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kiên quyết chưa đưa vào xây dựng, cung cấp DVCTT đối với TTHC hoặc nhóm TTHC liên thông chưa có phương án cấu trúc lại và đơn giản hóa quy trình hoặc không phát sinh hồ sơ trong ba năm gần nhất (điểm d mục 1). Do đó, đề nghị địa phương nghiên cứu, triển khai thực hiện.

3

TP Hải Phòng

Tham mưu Chính phủ tổng kết mô hình “Trung tâm Phục vụ hành chính công” theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với mô hình một Cổng DVCTT cấp quốc gia, gắn kết với Hệ cơ sở dữ liệu công dân, trên cơ sở đó mọi TTHC được tiếp nhận, giải quyết và xử lý trên môi trường mạng, không còn phân định về địa giới hành chính, tổ chức, công dân và doanh nghiệp có thể thực hiện việc nộp hồ sơ TTHC ở bất cứ đâu.

Từ năm 2021 đến nay, VPCP đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ tổ chức thực hiện 02 lần tổng kết, đánh giá việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC (theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP), cụ thể: Năm 2021, tổng kết việc thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP, trên cơ sở đó VPCP đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, trong đó để đẩy mạnh phân cấp, tạo sự chủ động, linh hoạt hơn cho Bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tăng năng suất lao động, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, thực hiện tiếp nhận TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính; Nghị định đã quy định Bộ, cơ quan ngang bộ quyết định tổ chức Bộ phận một cửa linh hoạt hơn, nhất là các Bộ, ngành có hệ thống cơ quan ngành dọc như: Thuế, Hải quan…; bổ sung quy định trong trường hợp có mô hình mới, cách làm hay mà Nghị định chưa quy định thì các Bộ, ngành, địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định (tại khoản 3, khoản 8 Điều 1) để tạo sự chủ động, linh hoạt, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong cung cấp dịch vụ hành chính công. Qua đó có thể thấy đã có đủ cơ sở pháp lý để bộ, ngành, địa phương chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện về mô hình tổ chức, việc tiếp nhận hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính.

Tiếp theo, tháng 10/2023, thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao về việc rà soát, đề xuất các giải pháp cụ thể mang tính đổi mới, sáng tạo để nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (tại điểm c khoản 2.4 Mục III Thông báo số 304/TB-VPCP ngày 02 tháng 8 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ). Trên cơ sở kết quả báo cáo của Bộ, ngành, địa phương, VPCP đã có Báo cáo đánh giá về tình hình và kết quả triển khai các giải pháp đổi mới trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp tại các bộ, ngành, địa phương trình Thủ tướng Chính phủ, trong đó có nội dung đánh giá về mô hình tổ chức Bộ phận Một cửa, trong đó có Trung tâm phục vụ hành chính công (Báo cáo số 8244/BC-VPCP ngày 23/10/2023). Ngày 16/10/2023, Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng đã tổ chức Hội nghị chuyên đề đánh giá về tình hình và kết quả triển khai các giải pháp đổi mới trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp tại các bộ, ngành, địa phương do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì với sự tham gia của tất cả các bộ, ngành, địa phương, HĐTVCCTTHC. Để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tiếp tục nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch công, ngày 27/10/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp, trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận Một cửa theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định tại khoản 8 Điều 7 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ (tại điểm h khoản 1).

Việc triển khai các mô hình mới sẽ được tiếp tục nghiên cứu; đồng thời có thể tổ chức thí điểm làm cơ sở để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định theo quy định tại Nghị định 107/2021/NĐ-CP.

4

Hải Dương

Xem xét đề xuất Thủ tướng Chính phủ quyết định đưa TTHC của ngành Thuế ra thực hiện tại Bộ Phận Một cửa cấp tỉnh, cấp huyện để tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết TTHC chỉ cần thực hiện đến một nơi.

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại văn bản số 9294/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021, hiện VPCP đang nghiên cứu tham mưu việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2923. VPCP ghi nhận ý kiến của tỉnh Hải Dương để nghiên cứu, tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ giải pháp phù hợp.

5

Hải Dương

Thống nhất TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của của cấp nào được thực hiện tiếp nhận trên một Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của cấp đó để thuận tiện việc quản lý, theo dõi, giám sát, thống kê kết quả giải quyết TTHC. Các hệ thống này phải được chia sẻ, kết nối, đồng bộ dữ liệu với nhau và với Cổng DVCQG

Theo quy định tại Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021, hồ sơ TTHC được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh. Đây là hệ thống tập trung được triển khai thực hiện cả 3 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.