Open navigation

Công văn 5172/TCT-CS ngày 20/11/2023 Hóa đơn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5172/TCT-CS

V/v hóa đơn.

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 65284/CTHN-TTHT ngày 08/9/2023 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về thời điểm lập hóa đơn GTGT của Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định thời điểm lập hóa đơn.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ quy định và tình hình thực tế của Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam để hướng dẫn cụ thể.

Bộ Tài chính đã có công văn số 9206/BTC-TCT ngày 29/8/2023 lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan Chính phủ; UBTWMTTQ Việt Nam; UBND các tỉnh, thành phố; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ và đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để triển khai lấy ý kiến, trong đó có nội dung sửa đổi liên quan đến quy định về thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động cấp tín dụng.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC - TCT;
- Cục Thuế DNL;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.