Open navigation

Công văn 7956/BCT-KHTC ngày 09/11/2023 Thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7956/BCT-KHTC

V/v thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, đảm bảo sự phù hợp với chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền tại Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ, Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư, Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 và Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn tới, Bộ Công Thương kính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, quán triệt Hội đồng ENT, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tại địa phương trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động phân phối của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại địa phương, tăng cường kết hợp thi hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định trên, trong đó đề nghị chú trọng các chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ sau:

1. “...Bảo vệ thị trường phân phối trong nước, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước phát triển và phù hợp với các cam kết quốc tế” theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 50-NQ/TW, Nghị quyết số 58/NQ-CP về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 và Chỉ thị số 03-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới.

2. “Đến năm 2030, tỷ trọng tổng mức bán lẻ hàng hóa của các khu vực kinh tế trong nước chiếm khoảng 85%, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm khoảng 15% tổng mức bán lẻ hàng hóa của cả nước”.

...Hạn chế sự phụ thuộc, chi phối của các doanh nghiệp nước ngoài, các tập đoàn đa quốc gia.

Nâng cao năng lực triển khai hiệu quả công cụ Kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) đối với các doanh nghiệp phân phối có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)”.

Theo chỉ đạo tại Quyết định số 1163/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

3. “Giữ thị phần hàng Việt Nam có thế mạnh với tỷ lệ trên 85% tại các kênh phân phối hiện đại (trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, thương mại điện tử...)...” theo chỉ đạo tại Quyết định số 386/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025”.

Trong trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình kết hợp thực thi Nghị định số 09/2018/NĐ-CP và thi hành các chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ có liên quan tại các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định nêu trên, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ý kiến phản ánh bằng văn bản về Bộ Công Thương để được phối hợp, hỗ trợ kịp thời (đối với những vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ Công Thương) hoặc để Bộ Công Thương tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định (đối với những vấn đề vượt thẩm quyền)./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các đơn vị: PC, ĐB, TTTN, CT, XNK, TMĐT;
 - Lưu: VT, KHTC (LML).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Phan Thị Thắng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.