Open navigation

Công văn 1038/TCT-CS ngày 31/03/2023 Thuế nhà thầu đối với cước vận tải quốc tế

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1038/TCT-CS

V/v thuế nhà thầu đối với cước VTQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Extrans Việt Nam
(Đ/c: Ph
òng 1603, Tầng 16, tòa nhà Discovery, 302 Cầu Giấy, Phưng Dịch Vọng, Quận Cầu Giy, Thành ph Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 02/11/CV-EXTRANS ngày 28/11/2022 ca Công ty TNHH Extrans Việt Nam về thuế nhà thầu đối với cước vận tải quốc tế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến vấn đề vướng mắc của Công ty, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã có công văn số 57839/CTHN-TTHT ngày 25/11/2022 trả lời Công ty.

Tại công văn số 57839/CTHN-TTHT của Cục Thuế thành phố Hà Nội có nêu ... Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trưng hợp còn vướng mc, đơn vị có th tham kho các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra kim tra thuế số 1 đ được h trợ giải quyết.”

Do đó, đề nghị Công ty cung cấp h sơ tài liệu cụ th liên quan đến vướng mắc, liên hệ làm việc trực tiếp với Cục Thuế thành phố Hà Nội (Phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 1) để được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời đ Công ty được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
 - Cục Thuế thành phố Hà Nội
;
 - Lưu: V
T, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.