Open navigation

Công văn 7764/BYT-BH ngày 04/12/2023 Ý kiến đối với Công văn 3707_BHXH-CSYT

BỘ Y TẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7764/BYT-BH

V/v ý kiến đối với Công văn số 3707/BHXH-CSYT của BHXH Việt Nam

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2023

 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bộ Y tế nhận được công văn số 3707/BHXH-CSYT ngày 07/11/2023 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về xin ý kiến thanh quyết toán chi phí vượt tổng mức thanh toán, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Đối với số chi vượt tổng mức thanh toán và dự toán Thủ tướng Chính phủ giao năm 2019, năm 2020 và năm 2022

Ngày 19/10/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó:

- Tại khoản 3 Điều 2 quy định “Bãi bỏ các khoản 4, 5 và 6 Điều 24 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT”;

- Tại khoản 4 Điều 3 quy định “Quy định tại khoản 8 Điều 1 và khoản 3 Điều 2 Nghị định này được áp dụng từ ngày 01/01/2019. Việc thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT từ ngày 01/01/2019 thực hiện theo quy định tại Điều 30, Điều 31 và khoản 2 Điều 32 Luật BHYT và quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định này”.

Hằng năm, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về giao dự toán chi KCB BHYT, trong đó quy định “Trường hợp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có số chi KCB BHYT lớn hơn hoặc nhỏ hơn dự toán chi KCB BHYT được giao tại Quyết định này, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuyết minh cụ thể số liệu và nguyên nhân, gửi BHXH Việt Nam tổng hợp, báo cáo Hội đồng quản lý BHXH xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo thẩm quyền”.

Như vậy theo các quy định nêu trên, đối với số chi vượt tổng mức thanh toán nhưng vượt dự toán Thủ tướng Chính phủ giao năm 2019, năm 2020 và năm 2022 đề nghị BHXH Việt Nam tổng hợp báo cáo Hội đồng quản lý BHXH xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo thẩm quyền.

2. Về nội dung thuyết minh cụ thể số liệu và nguyên nhân trong trường hợp vượt dự toán tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

- Hằng năm, Thủ tướng Chính phủ giao dự toán chi KCB BHYT cho BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam giao dự toán chi KCB BHYT tới BHXH tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, không giao dự toán chi KCB BHYT đến từng cơ Sở KCB BHYT. 

- Cũng trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán chi KCB BHYT đã quy định trường hợp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có số chi KCB BHYT lớn hơn hoặc nhỏ hơn dự toán chi KCB BHYT được giao thì BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuyết minh cụ thể số liệu và nguyên nhân, gửi BHXH Việt Nam tổng hợp. Do vậy, Bộ Y tế không hướng dẫn nội dung thuyết minh nguyên nhân vượt dự toán chi KCB BHYT của Thủ tướng Chính phủ giao.

Trên đây là ý kiến của Bộ Y tế kính gửi BHXH Việt Nam. Trong quá trình triển khai, đề nghị BHXH Việt Nam nghiên cứu kỹ các quy định của Nghị định số 75/2023/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tổ chức thực hiện đúng quy định./. 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
 - Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Trần Văn Tuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.