Open navigation

Công văn 9737/VPCP-KTTH ngày 13/12/2023 Phê duyệt phương án quy trình lựa chọn đơn vị tư vấn pháp lý đại diện và hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong vụ việc Hoa

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9737/VPCP-KTTH

V/v phê duyệt phương án, quy trình lựa chọn đơn vị tư vấn pháp lý đại diện và hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong vụ việc Hoa Kỳ điều tra chống trợ cấp với tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2023

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ trưởng Bộ Công Thương;
- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;
- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
 - Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Xét kiến nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 8599/TTr-BCT ngày 04 tháng 12 năm 2023 về việc phê duyệt phương án, quy trình lựa chọn đơn vị tư vấn pháp lý đại diện và hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong vụ việc Hoa Kỳ điều tra chống trợ cấp với tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xem xét, xử lý kiến nghị của Bộ Công Thương về việc áp dụng và thẩm định phương án lựa chọn đơn vị tư vấn pháp lý đại diện và hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong vụ việc Hoa Kỳ điều tra CTC với tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam theo hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu, báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định pháp luật trước ngày 18 tháng 12 năm 2023, trong đó cần thể hiện rõ quan điểm (thống nhất hay không thống nhất) đối với kiến nghị của Bộ Công Thương và đề xuất rõ ý kiến với Thủ tướng Chính phủ.

2. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: PL, CN, QHQT;
 - Lưu: VT, KTTH (3).TLK

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.