Open navigation

Công văn 7398/BHXH-KHTC ngày 18/12/2023 Chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01 tháng 02 năm 2024

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
 TP.HỒ CHÍ MINH

 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7398/BHXH-KHTC

V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2023

 

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức, quận, huyện;
 - Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Công văn số 4210/BHXH-TCKT ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2024, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2024 vào cùng một kỳ chi trả tháng 01/2024 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I. Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2024 qua hệ thống Bưu điện:

1. Lịch chi trả:

1.1 Chi lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân:

Bưu điện (BĐ) Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện:

- Chuyển tiền lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2024 vào tài khoản người hưởng bắt đầu từ ngày 02/01/2024 đến ngày 03/01/2024.

- Chuyển tiền lương hưu và trợ cấp BHXH bổ sung (đối với những trường hợp nghỉ hưởng chế độ sau đợt chi trả tháng 01/2024): Trong ngày 01/02/2024 đối với trường hợp người hưởng đăng ký hồ sơ hưởng với BHXH Thành phố từ ngày 23/12/2023 đến 25/01/2024.

1.2. Chi lương hưu và trợ cấp BHXH hình thức tiền mặt:

Bưu điện Thành phố tổ chức chi lương tháng 01, tháng 02 năm 2024 tại điểm chi trả thuộc hệ thống Bưu điện cho người hưởng vào cùng một kỳ chi trả tháng 01/2024.

- Thời gian chi trả: Từ ngày 02/01/2024 đến ngày 23/02/2024 (trừ ngày lễ, Tết).

2. Công tác lập danh sách chi trả và tổ chức chi trả:

2.1. Báo cáo tăng giảm bổ sung tháng 02/2024

BHXH thành phố Thủ Đức và quận, huyện lập báo cáo danh sách tăng bổ sung tháng 02/2024 (đối với những trường hợp duyệt mới và tiếp nhận chuyển đến phát sinh mới từ ngày 23/12/2023 – 25/01/2024) về BHXH Thành phố trước 15 giờ ngày 29/01/2024.

2.2. Bàn giao danh sách

BHXH Thành phố bàn giao Danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH mẫu C72a-HD tháng 01/2024 và tháng 02/2024 cho BĐ Thành phố theo 02 đợt:

- Đợt 1: Chậm nhất ngày 28/12/2023.

- Đợt 2: Chậm nhất vào ngày 31/01/2024 (chuyển danh sách các trường hợp được BHXH Thành phố giải quyết chế hưởng trong tháng 01/2024, tháng 02/2024 nhưng chưa có tên trong danh sách đợt 1).

2.3. Bưu điện Thành phố tổ chức chi trả ngay sau khi nhận danh sách do BHXH Thành phố bàn giao theo lịch tại Khoản 1 Công văn này.

2.4. Quyết toán chi trả tháng 01, 02/2024 và báo cáo tăng giảm cho kỳ chi trả tháng 3/2024

a. Quyết toán chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 01,02/2024

Chậm nhất ngày 23/02/2024, Bưu điện hoàn thành quyết toán với BHXH thành phố Thủ Đức và quận, huyện.

b. Báo cáo tăng giảm cho kỳ chi trả tháng 3/2024

- BHXH BHXH thành phố Thủ Đức và quận, huyện báo cáo danh sách tăng, giảm tháng 3/2024 về BHXH Thành phố trước ngày 26/02/2024.

II. Chi trả trợ cấp một lần của người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (hình thức nhận qua tài khoản) do cơ quan BHXH chi trả.

1. Nhận danh sách chi trả

BHXH Thành phố chuyển Danh sách C97-HD cho BHXH thành phố Thủ Đức và quận huyện theo 02 đợt:

- Đợt 1: Chậm nhất ngày 02/01/2024;

- Đợt 2: Chậm nhất ngày 31/01/2024 (chuyển danh sách các trường hợp được BHXH Thành phố giải quyết chế hưởng trong tháng 01/2024, tháng 02/2024 nhưng chưa có tên trong danh sách đợt 1)

2. Tổ chức chi trả

BHXH thành phố Thủ Đức và quận huyện sau khi nhận danh sách chi trả do BHXH Thành phố chuyển, tổ chức chi trả như sau:

- Trong ngày 02/01/2024 đối với danh sách nhận đợt 1.

- Trong ngày 01/02/2024 đối với danh sách nhận đợt 2.

III. Tổ chức thực hiện

Bưu điện Thành phố tập trung tối đa nhân lực, đảm bảo chi trả kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người thụ hưởng. Niêm yết kế hoạch chi trả lương hưu tháng 01/2024, 02/2024 tại các điểm chi trả; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người hưởng trong dịp Tết Nguyên đán, tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đi đến nhận; tuyên truyền vận động người hưởng nhận chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản cá nhân để người hưởng nhận chế độ nhanh chóng, thuận tiện nhất.

BHXH Thành phố (giao Phòng Truyền thông) thông cáo báo chí về kế hoạch chi trả lương hưu tháng 01/2024, 02/2024. Truyền thông trên Trang thông tin điện tử của BHXH Thành phố và các phương tiện truyền thông khác.

BHXH thành phố Thủ Đức và quận huyện tổ chức chi trả kịp thời chế độ trợ cấp một lần của người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Phối hợp Bưu điện trung tâm thông báo lịch chi trả tháng 01, 02/2024 cho người hưởng biết. Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác chi trả của Bưu điện, phản ánh kịp thời các vướng mắc khó khăn về BHXH Thành phố.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về BHXH Thành phố (thông qua phòng Kế hoạch Tài chính) để hướng dẫn, xem xét và giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH VN (Vụ TCKT);
- PGĐ Trần Dũng Hà;
- Phòng Chế độ BHXH (để phối hợp);
- Phòng Truyền thông (để tuyên truyền);
 - Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC
 Lò Quân Hiệp

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.