Open navigation

Công văn 6636/TCHQ-TXNK ngày 25/12/2023 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6636/TCHQ-TXNK

V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH DKSH Performance Materials Việt Nam.
(tầng 8, Tòa nhà Viettel Complex, số 285 đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP.H Chí Minh)

Trả lời công văn số 124/DKSHPM-CCHQDT/2023-PM ngày 21/11/2023 của Công ty TNHH DKSH Performance Materials Việt Nam đề nghị hướng dẫn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách giảm thuế GTGT

Ngày 30/06/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101 /2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội. Nghị định số 44/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2023. Theo đó:

- Việc giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa sau: viễn thông, công nghệ thông tin, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 44/2023/NĐ-CP; Các mặt hàng không được gim thuế GTGT được quy định cụ thể tại Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP.

- Phụ lục Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT là một phần của Phụ lục Danh mục và nội dung hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 1/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Hệ thống ngành sn phẩm Việt Nam.

Đối với mã số HS ở cột (10) Phụ lục I, cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục III chỉ để tra cứu. Việc xác định mã số HS đối với hàng hóa thực tế nhập khẩu thực hiện theo quy định về phân loại hàng hóa tại Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hải quan.

- Các dòng hàng có ký hiệu (*)  cột (10) Phụ lục I, cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục III, thực hiện khai mã HS theo thực tế hàng hóa nhập khu.

2. Về thuế GTGT đối với sản phẩm hóa chất, căn cứ quy định tại Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/06/2023 của Chính phủ, sản phẩm hóa chất không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT. Ngoài ra, Tổng cục Hi quan đã có công văn số 4260/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2023 trả lời vướng mc về việc áp dụng thuế sut thuế GTGT mặt hàng hóa chất và sản phẩm hóa chất.

Đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Nghị định số 44/2023/NĐ-CP nêu trên và nghiên cứu công văn số 4260/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2023 của Tổng cục Hải quan để thực hiện, đồng thời liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa đ được hướng dẫn cụ thể.

3. Căn cứ điểm d, khoản 1 Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/06/2023 của Chính phủ quy định: “Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoĐiều này được áp dụng thng nht tại các khâu nhập khu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại”.

Trường hợp Công ty phản ánh có sự không thống nhất trong việc áp dụng thuế GTGT đối với hàng hóa của Công ty tại cơ quan hải quan và cơ quan thuế, đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Nghị định số 44/2023/NĐ-CP và liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khu hàng hóa, cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đăng ký, khai thuế để được hướng dẫn giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH DKSH Performance Materials Việt Nam biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - PTCT Hoàng Việt Cường (đ
 b/c);
 - Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đặng Sơn Tùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.