Open navigation

Thông tư 44/2023/TT-BCT ngày 29/12/2023 Sửa đổi Thông tư 05_2018_TT-BCT quy định về xuất xứ hàng hóa

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2023/TT-BCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 05/2018/TT-BCT
NGÀY 03 THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
QUY ĐỊNH VỀ XUẤT XỨ HÀNG HÓA

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Qun lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung mt s điều của Thông tư s 05/2018/TT-BCT ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưng Bộ Công Thương quy định về xuất xứ hàng hóa (sau đây gọi là Thông tư số 05/2018/TT-BCT).

Điều 1. Bổ sung, thay thế một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-BCT

1. Thay thế Phụ lục I (Quy tắc cụ thể mặt hàng) tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 05/2018/TT-BCT bằng Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Thay thế Phụ lục II (Bảng kê khai hàng hóa xuất khẩu đạt tiêu chí “WO, sử dụng nguyên liệu thu mua trong nước, không có hóa đơn giá trị gia tăng) tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư số 05/2018/TT-BCT bằng Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Thay thế cụm từ “điểm g đến điểm l khoản 1 Điều 7 Thông tư này” bằng cụm từ “điểm g đến điểm l khoản 1 Điu 8 Thông tư này” tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 05/2018/TT-BCT.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2024

2. Trường hợp các văn bn quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Thông tư này có sự thay đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bn mới./.


Nơi nhận:
- Th tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;
 - Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Tổng b
í thư,
Văn phòng Quốc hội, Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 - UBND các t
nh, TP trực thuộc TƯ;
 - Viện KSND t
i cao, Tòa án ND tối cao;
 - Bộ Tư pháp (Cục 
Kiểtra văn bn quy phạm pháp luật);
 - C
ông báo;
 - K
iểm toán Nhà nước;
 -
 Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, Bộ Công Thương;
 - Sở C
ông Thương các tnh, thành phố;
 - Li
ên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
 - Các Ban qu
n lý các KCN và KCX;
 - Bộ C
ông Thương: Bộ trưởng, các Th trưng,
các Tổng cc, Cục, Vụ thuộc Bộ, các Phòng
QLXNKKV (19);
 - Lưu: VT, XNK (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Sinh Nhật Tân

 

 

[FILE ĐÍNH KÈM TRONG VĂN BẢN]

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.