Open navigation

Công văn 10591/QLD-KD ngày 28/12/2023 Vướng mắc liên quan đến chính sách mặt hàng nhập khẩu

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10591/QLD-KD

V/v vướng mắc liên quan đến chính sách mặt hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

 Kính gửi: Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan

Cục Quản lý Dược nhận được Công văn số 1974/GSQL-GQ1 ngày 19/12/2023 của Quý Cục về vướng mắc liên quan đến chính sách mặt hàng Chondroitin Sulfate Sodium nhập khẩu. Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

- Khoản 2 Điều 2 Luật Dược quy định: “Thuốc là chế phẩm có chứa dược chất hoặc dược liệu dùng cho người nhằm Mục đích phòng bệnh, chẩn đoán bệnh, chữa bệnh, Điều trị bệnh, giảm nhẹ bệnh, Điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người bao gồm thuốc hóa dược, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, vắc xin và sinh phẩm.”

- Theo Điều 1 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ) về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng thì các quy định quản lý chuyên ngành về xuất khẩu, nhập khẩu tại Nghị định này áp dụng đối với thuốc.

- Các chất có tên trong Danh mục 7 thuộc Thông tư số 06/2018/TT-BYT ngày 06/4/2018 có thể được sử dụng với nhiều mục đích (không chỉ dùng làm thuốc). Tuy nhiên, quy định tại Thông tư số 06/2018/TT-BYT chỉ áp dụng đối với thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Khi làm thủ tục thông quan, trường hợp cơ sở nhập khẩu kê khai sản phẩm là thuốc thì việc nhập khẩu phải thực hiện theo quy định liên quan tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ) và Thông tư số 06/2018/TT-BYT. Trường hợp cơ sở nhập khẩu kê khai sản phẩm là thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm hoặc hàng hóa khác, Quý Cục có thể xin thêm ý kiến của cơ quan quản lý có thẩm quyền để giải quyết.

Cục Quản lý Dược có ý kiến nêu trên để Quý Cục tham khảo.

Trân trọng cảm ơn./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
 - Lưu: VT, KD (L).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Lê Việt Dũng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.