Open navigation

Công văn 6205/TCHQ-GSQL ngày 01/12/2023 Sử dụng tài sản của doanh nghiệp chế xuất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6205/TCHQ-GSQL

V/v sử dụng tài sn của DNCX

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2023

 Kính gửi: Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1375/KCNC-XTĐT ngày 14/11/2023 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị hướng dẫn liên quan đến dự án sản xuất điện mặt trời trên mái nhà công trình hiện hữu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về phạm vi điều chỉnh của pháp luật Hải quan:

Điều 1 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 quy định “Luật này quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong lãnh thổ hải quan; về tổ chức và hoạt động của Hải quan.”;

Khoản 6 Điều 4 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 quy định “Hàng hóa bao gồm động sản có tên gọi và mã số theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hoặc được lưu giữ trong địa bàn hoạt động hải quan.”;

Căn cứ quy định nêu trên thì pháp luật Hải quan chỉ điều chỉnh đối với hàng hóa bao gồm động sản có tên gọi và mã số theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, không điều chỉnh đối với dịch vụ và hoạt động chuyển quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng và kinh doanh bất động sản.

2. Về hoạt động của DNCX:

Khoản 1 Điều 5 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 quy định “Nhà đầu tư có quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành nghề mà Luật này không cấm. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật.”;

Khoản 4 Điều 62 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định “Đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế, nhà đầu tư được thực hiện các hoạt động sau:

...

4. Được cho thuê, cho thuê lại nhà xưởng, văn phòng, kho bãi và các công trình khác đã xây dựng để phục vụ sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh doanh bất động sản.”;

Khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định “Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.”;

Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ quy định “Điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất là khu phi thuế quan phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Có hàng rào cứng ngăn cách với khu vực bên ngoài; có cổng/cửa ra, vào đảm bảo việc đưa hàng hóa ra, vào doanh nghiệp chế xuất chỉ qua cổng/cửa.

b) Có hệ thống ca-mê-ra quan sát được các vị trí tại cổng/cửa ra, vào và các vị trí lưu giữ hàng hóa ở tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ); dữ liệu hình ảnh ca-mê-ra được kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan quản lý doanh nghiệp và được lưu giữ tại doanh nghiệp chế xuất tối thiểu 12 tháng.

...

c) Có phần mềm quản lý hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế của doanh nghiệp chế xuất để báo cáo quyết toán nhập- xuất- tồn về tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu theo quy định pháp luật về hải quan.”;

Khoản 20 Điều 2 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định “Hoạt động chế xuất là hoạt động chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, cung ứng dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu.”.

Khoản 21 Điều 2 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định “Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp thực hiện hoạt động chế xuất trong khu chế xuất, khu công nghiệp và khu kinh tế.”;

Khoản 6 Điều 26 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định “Doanh nghiệp chế xuất được thực hiện các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan và đảm bảo đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Việc bố trí khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động chế xuất phải bảo đảm ngăn cách với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh khác:

b) Hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động chế xuất và các hoạt động kinh doanh khác;

c) Không được sử dụng tài sản, máy móc thiết bị được hưởng ưu đãi về thuế áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh khác. Trường hợp sử dụng tài sản, máy móc thiết bị được hưởng ưu đãi về thuế áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất để thực hiện các hoạt động kinh doanh khác thì phải hoàn trả ưu đãi về thuế đã được miễn, giảm theo quy định của pháp luật về thuế.”

Căn cứ các quy định nêu trên thì nhà đầu tư có quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật Đầu tư không cấm; đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật. Đối với Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex (là DNCX) để được hưởng chính sách ưu đãi về thuế đối với DNCX là khu phi thuế quan thì trong suốt quá trình hoạt động phải đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện quy định đối với khu phi thuế quan quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với DNCX là khu phi thuế quan quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP và Nghị định số 18/2021/NĐ-CP. Trường hợp sử dụng tài sản, máy móc thiết bị được hưởng ưu đãi về thuế áp dụng đối với DNCX để thực hiện các hoạt động kinh doanh khác thì phải hoàn trả ưu đãi về thuế đã được miễn, giảm theo quy định của pháp luật về thuế.

Do vậy, đề nghị Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ giao dịch phát sinh thực tế và các quy định hiện hành về DNCX để xác định Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex (là DNCX) có được phép cho Công ty Vista sử dụng mái nhà và sử dụng phòng giám sát Scada với phương thức thỏa thuận chia sẻ sử dụng (không thuê) để làm địa điểm triển khai dự án của Công ty Vista hay không theo đúng chức năng, thẩm quyền. Trường hợp được phép thì đề nghị Ban Quản lý Khu Công Nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh xác định đây là hoạt động chế xuất hay hoạt động kinh doanh khác của Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex? Và việc sử dụng chung như vậy thì Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex có đảm bảo đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện đối với khu phi thuế quan và điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với DNCX là khu phi thuế quan dẫn trên hay không?

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh tham khảo./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - PTCT Nguyễn Văn Thọ (để b/c);

 - Lưu: VT, GSQL (
3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Bắc Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.