Open navigation

Công văn 6687/TCHQ-KTSTQ ngày 27/12/2023 Danh sách doanh nghiệp kiểm tra sau thông quan để đánh giá tuân thủ pháp luật năm 2024

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 6687/TCHQ-KTSTQ

V/v danh sách doanh nghiệp KTSTQ để đánh giá tuân thủ pháp luật năm 2024

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023

 

Kính gửi:

- Cục Kiểm tra sau thông quan;
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh;
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;
- Cục Hải quan TP. Cần Thơ;
- Cục Hải quan TP. Đà Nẵng;
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;
- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn;
- Cục Hải quan tỉnh Lào Cai;
- Cục Hải quan tỉnh Long An;
- Cục Hải quan tỉnh Nghệ An;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;
- Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh;
- Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa;
 - Cục Hải quan Hà Nam Ninh.

Ngày 02/11/2023, Tổng cục Hi quan có công văn s 5660/TCHQ-KTSTQ hướng dẫn các Cục Hải quan tnh, thành phố lập danh sách Doanh nghiệp KTSTQ đ đánh giá tuân th pháp luật năm 2024.

Căn c Danh sách Doanh nghiệp theo đăng ký của các Cục Hải quan tnh, thành phố cập nhật tại phần mềm STQ02. Tổng cục trưởng Tng cục Hải quan phê duyệt Danh sách Doanh nghiệp KTSTQ để đánh giá tuân th pháp luật hải quan, pháp luật thuế năm 2024 (Danh sách đính kèm).

Tổng cục Hải quan yêu cu:

- Cục trưng Cục Hải quan tnh, liên tnh, thành phố nêu trên và Cục trưng Cục Kiểm tra sau thông quan t chức thực hiện KTSTQ theo quy định.

- Tổng hợp kết qu triển khai và đề xuất (nếu có) đ báo cáo Tổng cục trưởng trước ngày 30/11/2024.

Tổng cục Hi quan thông báo để đơn vị biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT. Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
 - Lưu: VT, KTSTQ (05b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Văn Thọ

  Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.