Open navigation

Công văn 234/TCT-CS ngày 18/01/2024 Chính sách tiền thuê đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 234/TCT-CS

V/v chính sách tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cao Bằng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn 1454/CTCBA-NVDTPC ngày 02/8/2023 của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng về việc báo cáo và xin ý kiến về miễn tiền thuê đất theo Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg ngày 16/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án Bến xe khách liên tỉnh của Công ty TNHH Nga Hải. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 6 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ;

Căn cứ khoản 3, 4, 6 Điều 28 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/3021 của Chính phủ;

Căn cứ Điều 6, Điều 8 Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg ngày 16/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách.

1. Trường hợp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện người sử dụng đất đã được miễn tiền thuê đất nhưng không đáp ứng các điều kiện để được miễn tiền thuê đất có nguyên nhân từ phía người sử dụng đất thì phải thực hiện hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được miễn tiền thuê đất theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Việc miễn, giảm tiền thuê đất phải căn cứ vào việc cho thuê đất đúng quy định tại pháp luật về đất đai (Điều 118 Luật Đất đai và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ). Nếu thuộc trường hợp đấu giá thì không thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất (khoản 5 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ), nếu thuộc trường hợp không đấu giá thì việc miễn, giảm tiền thuê đất phải căn cứ nguyên tắc và mức miễn, giảm quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Cao Bằng có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xác định rõ nội dung để giải quyết đúng quy định pháp luật.

3. Ngoài ra, việc miễn tiền thuê đất đối với dự án bến xe khách theo Điều 6 Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg ngày 16/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ chỉ áp dụng đối với trường hợp chủ đầu tư đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 8 Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg ngày 16/4/2015 do Bộ Giao thông vận tải chủ trì trình Thủ tướng ban hành và không giao cho Bộ Tài chính hướng dẫn. Do đó, trường hợp Cục Thuế tỉnh Cao Bằng có vướng mắc về hồ sơ, giấy tờ, văn bản xác định điều kiện miễn giảm theo Quyết định 12/2015/QĐ-TTg nêu trên thì đề nghị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải để được hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLCS, Cục CST, Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế -TCT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.