Open navigation

Công văn 245/TCT-CS ngày 18/01/2024 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 245/TCT-CS

V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1134/CT-TTKT1 ngày 13/10/2023 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 385, Điều 403 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định về hợp đồng và phụ lục hợp đồng.

- Tại Điều 14 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn về thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trong đó có hướng dẫn nội dung xác định thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thời điểm xác định thu nhập, căn cứ tính thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp căn cứ quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, hồ sơ và tình hình thực tế chuyển nhượng vốn giữa Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đồng Tháp (bên mua) và Abbott Holding PTE.LTD (bên bán) để xác định nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC-TCT;
- Website TCT;
 - Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.