Open navigation

Công văn 91/TCT-QLN ngày 09/01/2024 Sử dụng hóa đơn từng lần phát sinh

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/TCT-QLN

V/v sử dụng hóa đơn

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2101/CTHAG-QLN ngày 27/12/2023 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang về việc xin ý kiến hướng dẫn cấp hóa đơn từng lần phát sinh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 27/12/2021, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5113/TCT-CS gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử, tại điểm 5 Phụ lục kèm theo công văn số 5113/TCT-CS nêu trên đã hướng dẫn về việc sử dụng nhiều hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi đề nghị cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh, cụ thể:

“Trường hợp doanh nghiệp bị cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn có cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho nhiều khách hàng khác nhau thì khi đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh, doanh nghiệp được đề nghị một lần sử dụng nhiều hóa đơn điện tử và doanh nghiệp phải thực hiện nộp đủ số thuế phải nộp theo quy định hoặc nộp 18% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 34 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.”

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Hậu Giang căn cứ hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tế phát sinh của cổ phần thương mại Đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu để xem xét thực hiện cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh khi áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hậu Giang biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TCTrg Mai Xuân Thành (để b/c);
- PTCT Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC - TCT;
- Website TC;
 - Lưu: VT, QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Đỗ Thị Hồng Minh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.