Open navigation

Công văn 14/TB-XNK ngày 09/01/2024 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C_O) mẫu AI bản giấy cho hàng hóa xuất khẩu trong Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/TB-XNK

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2024

 THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CẤP C/O MẪU AI BẢN GIẤY CHO HÀNG HÓA XUẤT KHẨU TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN - ẤN ĐỘ

Tiếp theo Thông báo số 1089/XNK-XXHH ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) về việc cấp C/O điện tử cho 11 C/O mẫu E, AI, AJ, AANZ, AHK, RCEP, S, VC, VJ, VN-CU và CPTPP, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo về việc cấp C/O mẫu AI trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIGA) cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam như sau:

1. Theo yêu cầu của cơ quan hải quan Ấn Độ, các tổ chức cấp C/O tiếp tục cấp bản giấy C/O mẫu AI cho hàng xuất khẩu đi các nước thành viên Hiệp định AITIGA. Quy trình và thủ tục cấp C/O thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018 quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa. Cụ thể, sau khi được duyệt điện tử trên hệ thống ecosys, thương nhân in C/O mẫu AI nêu tại Thông báo số 257/TB-BCT ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Bộ Công Thương về việc in Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên giấy A4 thông thường và nộp bản giấy tại cơ quan, tổ chức cấp C/O.

2. Đối với các lô hàng đã được cấp C/O mẫu AI điện tử từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến nay, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã đề nghị cơ quan thẩm quyền của Ấn Độ tạm thời chấp nhận để hàng xuất khẩu của Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế quan và sẽ cấp lại C/O bản giấy có chữ ký mực và con dấu mực của tổ chức cấp C/O.

3. Việc cấp C/O mẫu AI điện tử sẽ được Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo sau khi thống nhất với Ấn Độ và nước thành viên ASEAN tại Phiên họp thực thi Hiệp định AITIGA sắp tới.

Vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện, đề nghị liên hệ Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương (Điện thoại: 024 2220 5444/024 2220 5361; địa chỉ email: xnk-xxhh@moit.gov.vn hoặc co@moit.gov.vn) để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo để thương nhân đề nghị cấp C/O mẫu AI, cơ quan, tổ chức cấp C/O và đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân (để b/c);
- Các Vụ, Cục: ĐB, AP, AM, TMĐT;
 - Lưu: VT, XXHH. ngochh.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đỗ Thị Thu Hương

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.