Open navigation

Công văn 22/BĐKH-GNPT ngày 08/01/2024 Công bố thông tin các tổ chức hoàn thành đăng ký sử dụng chất được kiểm soát (đợt 2)

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/BĐKH-GNPT

V/v công bố thông tin các tổ chức hoàn thành đăng ký sử dụng chất được kiểm soát (đợt 2)

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2024

Kính gửi: Văn phòng Bộ

Triển khai Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, Cục Biến đổi khí hậu tiếp nhận 76 hồ sơ đăng ký sử dụng chất được kiểm soát của các tổ chức có liên quan. Qua rà soát các hồ sơ đăng ký tính từ ngày 18/02/23 đến 29/12/2023, đã có 57 hồ sơ đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP.

Thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 24 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP, Cục Biến đổi khí hậu đề nghị Quý Văn phòng công bố thông tin (đợt 2) về 57 tổ chức đã hoàn thành đăng ký sử dụng chất được kiểm soát trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, với các nội dung như sau:

1. Tên các tổ chức đã hoàn thành đăng ký sử dụng chất được kiểm soát.

2. Mã số doanh nghiệp.

3. Lĩnh vực sử dụng chất được kiểm soát.

(Nội dung chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo)

Cục Biến đổi khí hậu trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Văn phòng./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Lê Công Thành (để b/c);
- Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu TNMT;
 - Lưu VT, GNPT.

CỤC TRƯỞNG
 Tăng Thế CườngPHỤ LỤC 1

TỔ CHỨC ĐÃ HOÀN THÀNH ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG 
CHẤT ĐƯỢC KIỂM SOÁT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 24 
NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2022/NĐ-CP (ĐỢT 2, TỪ NGÀY 18/2/23 ĐẾN 29/12/23)
(Kèm theo Công văn số 22/BĐKH-GNPT ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Cục Biến đổi khí hậu)

STT

Tên doanh nghiệp

Mã số doanh nghiệp

Lĩnh vực sử dụng
chất được kiểm soát

1

Công ty TNHH Scancom Việt Nam

0301878655

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

2

Công ty TNHH Entalpia Europe Việt Nam

0316212106

Nhập khẩu chất được kiểm soát; Xuất khẩu chất được kiểm soát

3

Công ty cổ phần phát triển xây dựng cơ điện AE

0107867010

Nhập khẩu chất được kiểm soát

4

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ ADS Việt Nam

0108183503

Nhập khẩu chất được kiểm soát

5

Công ty TNHH Taiyo Ink Việt Nam

0109243025

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

6

Công TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên

0900288623

Sở hữu thiết bị lạnh công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW

7

Công ty TNHH Longtech Precision Việt Nam

2300277214

Sở hữu thiết bị lạnh công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW

8

Công ty cổ phần năng lượng Hòa Phát

0800385380

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

9

Công ty cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương

0800384651

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

10

Chi nhánh Tổng Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam- Công ty tàu dịch vụ dầu khí

0100150577-034

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

11

Công ty cổ phần quốc tế ARS

0107584622

Thu gom, tái chế, tái sử dụng và xử lý chất được kiểm soát.

12

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển CNS

0102609841

Nhập khẩu chất được kiểm soát

13

Công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau

2001012298

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h); Sở hữu thiết bị lạnh công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW

14

Công ty liên doanh TNHH Crown Hà Nội

0500232898

Sở hữu thiết bị lạnh công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW

15

Công ty TNHH Mabuchi Motor Việt Nam

3600240707

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

16

Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam

3700337163

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

17

Chi nhánh Công ty TNHH NGKSuntory PepsiCo Việt Nam tại TP Cần Thơ

0300816663-006

Sở hữu thiết bị lạnh công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW

18

Chi nhánh Công ty TNHH NGKSuntory PepsiCo Việt Nam tại Miền Trung

0300816663-009

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

19

Chi nhánh Công ty TNHH NGK SUNTORY PEPSICO Việt Nam tại Bắc Ninh

0300816663-007

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h); Sở hữu thiết bị lạnh công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW

20

Công ty TNHH NGK Suntory PepsiCo Việt Nam

0300816663

Sở hữu thiết bị lạnh công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW

21

Công ty TNHH Sumitomo Electric Interconect Products Việt Nam

2300290409

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

22

Công ty TNHH NGK Suntory PepsiCo Việt Nam tại Đồng Nai

0300816663-008

Sở hữu thiết bị lạnh công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW

23

Công ty TNHH TNHH Đức Hùng

0106346022

Nhập khẩu chất được kiểm soát

24

Công ty CP thương mại kỹ thuật công nghệ Đông Nam

0313432304

Nhập khẩu chất được kiểm soát

25

Công ty TNHH SX ISCVINA

2500591019

Nhập khẩu chất được kiểm soát; Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h); Sở hữu thiết bị lạnh công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW

26

Công ty TNHH CEN Việt Nam

0315269406

Nhập khẩu chất được kiểm soát

27

Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội

0104089394

Nhập khẩu chất được kiểm soát; Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

28

Công ty TNHH phát triển thương mại và XNK Thành Phát

0104951306

Nhập khẩu chất được kiểm soát

29

Công ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam

0202030568

Nhập khẩu chất được kiểm soát; Nhập khẩu thiết bị, sản phẩm có chứa hoặc sản xuất từ chất được kiểm soát;

30

Công ty TNHH SANAKY Việt Nam

3702506339

Nhập khẩu chất được kiểm soát; Nhập khẩu thiết bị, sản phẩm có chứa hoặc sản xuất từ chất được kiểm soát;

31

Công ty TNHH TMDV Hồng Thuyên

0305326341

Nhập khẩu chất được kiểm soát; Nhập khẩu thiết bị, sản phẩm có chứa hoặc sản xuất từ chất được kiểm soát

32

Công ty TNHH TMDV Hồng Thuyên - CN Đồng Nai

0305326341-004

Nhập khẩu chất được kiểm soát; Nhập khẩu thiết bị, sản phẩm có chứa hoặc sản xuất từ chất được kiểm soát

33

Công ty TNHH dịch vụ vận tải Quang Hưng

0301245691

Nhập khẩu chất được kiểm soát

34

Công ty TNHH phát triển công nghệ và thương mại An Phát

0309515300

Nhập khẩu chất được kiểm soát

35

Công ty CP khí công nghiệp dầu khí Việt Hàn

3502343422

Nhập khẩu chất được kiểm soát

36

Công ty TNHH DongSung Chemical (Việt Nam)

3600873386

Nhập khẩu chất được kiểm soát

37

Công ty CP công nghiệp lạnh Hưng Trí

0301055926

Nhập khẩu chất được kiểm soát

38

Công ty TNHH Đất Biển Việt Nam

0310442985

Nhập khẩu chất được kiểm soát

39

Công ty TNHH TMDV Thảo Tài nguyên

0305399406

Nhập khẩu chất được kiểm soát

40

Công ty TNHH TMDV Minh Huy Hoàng

0316310713

Nhập khẩu chất được kiểm soát

41

Công ty TNHH thương mại Trang Đài

0313396871

Nhập khẩu chất được kiểm soát

42

Công ty CP Bình An

0101252268

Nhập khẩu chất được kiểm soát

43

Công ty CP Giải pháp Đệ nhất - CN Đồng Nai

0106606506-002

Nhập khẩu chất được kiểm soát; Nhập khẩu thiết bị, sản phẩm có chứa hoặc sản xuất từ chất được kiểm soát

44

Công ty TNHH Bình Yên

0100979928

Nhập khẩu chất được kiểm soát

45

Công ty CP Giải pháp công nghệ Bảo Phát

0107535858

Nhập khẩu chất được kiểm soát; Nhập khẩu thiết bị, sản phẩm có chứa hoặc sản xuất từ chất được kiểm soát

46

Công ty CP Đâù tư Văn Phú- Invest

0102702590

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

47

Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam

3700778993

Nhập khẩu thiết bị, sản phẩm có chứa hoặc sản xuất từ chất được kiểm soát; Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h); Sở hữu thiết bị lạnh công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW

48

Cảng hàng không Phù cát- CN Tổng Công ty Cảng hàng không VN-CTCP

0311638525-020

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

49

Công ty TNHH ON SEMICONDUCTOR Việt Nam

3600692936

Sở hữu thiết bị lạnh công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW

50

Công ty TNHH AMKOR Technology Việt Nam

2301195652

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h); Sở hữu thiết bị lạnh công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW

51

Công ty CP XNK Greencool Tech VN

0110468390

Nhập khẩu chất được kiểm soát

52

Công ty TNHH Nissei Electric Hà Nội

0101877478

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

53

Chi nhánh TCT Phân bón và hóa chất dầu khí- Công ty CP- Nhà máy đạm Phú mỹ

0303165480-001

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

54

Công ty TNHH S-TEC VINA

0700801090

Nhập khẩu chất được kiểm soát; Nhập khẩu thiết bị, sản phẩm có chứa hoặc sản xuất từ chất được kiểm soát

55

Công ty TNHH Aiphone Communication Việt Nam

3700838473

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

56

Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và an toàn Đông Đô

0102750675

Nhập khẩu chất được kiểm soát

57

CN Vĩnh Phúc-Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và an toàn Đông Đô

0102750675-004

Nhập khẩu chất được kiểm soát

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.