Open navigation

Công văn 374/TCT-CS ngày 30/01/2024 Thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 374/TCT-CS

V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2094/CTHAG-TTKT2 ngày 26/12/2023 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang về thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 112 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của thủ trưởng cơ quan quản lý thuế ra quyết định kiểm tra thuế và công chức quản lý thuế trong việc kiểm tra thuế.

Ngày 09/11/2023, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5029/TCT-PC gửi các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã và khu vực về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc ban hành công văn hướng dẫn về CST, QLT liên quan đến nghĩa vụ thuế của NNT.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Hậu Giang căn cứ các quy định pháp luật về thuế GTGT, pháp luật về quản lý thuế và tình hình thực tế để xử lý theo quy định và theo thẩm quyền. Trường hợp còn phát sinh vướng mắc và cần xin ý kiến của Tổng cục Thuế thì đề nghị Cục Thuế thực hiện đúng theo hướng dẫn tại công văn số 5029/TCT-PC ngày 09/11/2023 nêu trên.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Hậu Giang được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTrg Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC (để biết);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.