Open navigation

Công văn 377/TCT-CS ngày 30/01/2024 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 377/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4035/CTQNG-TTKT2 ngày 15/9/2023 và công văn số 5491/CTQNG-TTKT2 ngày 8/12/2023 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về chính sách thuế GTGT và thuế TNDN đối với Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất (sau đây gọi tắt là Công ty). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Khoản 5, Khoản 6 Điều 3 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ khoản 3 Điều 1 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư;

- Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ hướng dẫn về Luật thuế TNDN;

- Căn cứ quy định tại Khoản 18 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành các Luật về thuế.

Theo hồ sơ Cục Thuế gửi kèm theo công văn số 4035/CTQNQ-TTKT2 nêu trên, Công ty được Ban Quản lý các Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi có quyết định số 108/QĐ-BQL cấp lần đầu ngày 18/6/2021, trong đó chấp thuận chủ trương đầu tư Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2. Ngày 31/7/2023 Ban QL Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi có công văn số 123/BC-BQL báo cáo một số nội dung liên quan đến việc cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế trao đổi với cơ quan cấp phép đầu tư tại địa phương (Ban Quản lý các Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi) để xác định dự án Hòa Phát Dung Quất 2 là dự án đầu tư mới hay dự án đầu tư mở rộng. Trên cơ sở ý kiến của cơ quan cấp phép đầu tư và tình hình thực tế, Cục Thuế thực hiện chính sách thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp dự án Hòa Phát Dung Quất 2 nếu được xác định là dự án đầu tư mới, khi dự án đi vào hoạt động, trường hợp cần thiết Cục Thuế báo cáo UBND tỉnh tổ chức Đoàn kiểm tra xác định thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh của dự án Hòa Phát Dung Quất 2 có đảm bảo điều kiện là dự án đầu tư mới theo quy định hay không; nếu không đảm bảo là dự án đầu tư mới thì Cục Thuế có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Các đơn vị: QLGS CST, PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Wesite TCT;
 - Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.