Open navigation

Công văn 682/TCT-CS ngày 26/02/2024 Giảm tiền sử dụng đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 682/TCT-CS

V/v giảm tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận.

Trả lời công văn số 5320/CTNTH-TTHT ngày 26/12/2023, công văn số 4473/CTNTH-TTHT ngày 2/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận về việc giảm tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 3/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023 quy định:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (sau đây gọi là người thuê đất).

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai (Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai) và pháp luật khác có liên quan.”

Căn cứ quy định trên, về nguyên tắc trường hợp các công ty trực tiếp thuê đất của Nhà nước dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg (không phân biệt thông qua đấu giá hay không thông Qua đấu giá) đều thuộc đối tượng giảm tiền thuê đất năm 2023 theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLCS, Vụ PC (BTC);
- Vụ PC - TCT (để biết);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.