Open navigation

Công văn 692/TCT-HTQT ngày 27/02/2024 Áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam - Áo

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 692/TCT-HTQT

V/v áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam - Áo.

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3739/CTQNG-TTKT1 ngày 28/7/2023 của Cục Thuế Quảng Ngãi về việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế nộp thừa do nộp hộ nhà thầu nước ngoài của Công ty TNHH Thủy điện Sông Liên. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với thu nhập từ hoạt động cung cấp thiết bị cơ điện và dịch vụ lắp đặt

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 3, Điều 5 và Điều 7 của Hiệp định thuế Việt Nam-Áo và Khoản a-Liên quan đến Điều 7, Phụ lục Hiệp định thuế, trường hợp Công ty Global Hydro Energy Gmbh thực hiện Hợp đồng cung cấp thiết bị cơ điện và các dịch vụ kỹ thuật cho công trình thủy điện Sông Liên tại Quảng Ngãi trên 06 tháng, thì việc thực hiện Hợp đồng nêu trên của Công ty đã hình thành cơ sở thường trú tại Việt Nam và công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại Việt Nam đối với thu nhập của từng hoạt động cung cấp thiết bị cơ điện, hoạt động xây dựng, lắp đặt và các dịch vụ kỹ thuật khác (nếu có) được thực hiện thông qua cơ sở thường trú tại Việt Nam.

Khoản a-Liên quan đến Điều 7, Phụ lục Hiệp định thuế quy định không phân bổ lợi tức cho công trình xây dựng hay dự án xây dựng hay lắp đặt đối với lợi tức phát sinh từ việc cung cấp máy móc thiết bị do trụ sở chính hoặc bất kỳ cơ sở thường trú nào khác của một xí nghiệp hoặc của một bên thứ ba thực hiện. Trụ sở chính hay cơ sở thường trú khác đó phải nộp thuế TNDN tại Việt Nam đối với thu nhập phát sinh từ hoạt động kinh doanh thông qua trụ sở chính hay cơ sở thường trú khác đó.

2. Đối với tiền bản quyền

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 12 của Hiệp định thuế Việt Nam-Áo. Trường hợp các hợp đồng cung cấp thiết bị cơ điện và xây dựng, lắp đặt có bao gồm tiền bản quyền thì Công ty Global Hydro Energy Gmbh phải nộp thuế TNDN đối với tiền bản quyền từ các hợp đồng này với thuế suất 10% trên tiền bản quyền.

Đề nghị Cục Thuế kiểm tra, xác định việc thực hiện Hợp đồng nêu trên có bao gồm giá trị chuyển giao công nghệ hay không và hướng dẫn Công ty thực hiện kê khai nộp thuế đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Vũ Chí Hùng (để b/c);
- Website TCT;
- Vụ PC, Vụ CS, Cục DNL, Cục TTKT;
 - Lưu: VT, HTQT (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
 Trần Thị Thanh Bình

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.