Open navigation

Công văn 1836/GSQL-GQ1 ngày 27/11/2023 Xuất nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1836/GSQL-GQ1

V/v XNK hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Cục GSQL về Hải quan nhận công văn số 8223/BNN-PC ngày 15/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp, cơ quan kiểm tra chuyên ngành thực hiện theo nội dung công văn số 8632/BNN-PC ngày 22/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây viết tắt là Bộ NNPTNT). Liên quan đến vấn đề này, Cục GSQL về Hải quan có ý kiến như sau:

Về vướng mắc liên quan việc thực hiện Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2021 của Bộ NNPTNT khi Bộ NNPTNT chưa ban hành Thông tư mới thay thế Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT cho phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ Tài chính, Bộ NNPTNT đã có các công văn số 8632/BNN-PC và số 8223/BNN-PC hướng dẫn, cụ thể: “Doanh nghiệp căn cứ thực tế hàng hóa và tự kê khai mã HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam 2022 ban hành kèm theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC, chính sách quản lý áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và Giấy phép đã cấp còn giá sử dụng” cho đến khi có Thông tư mới thay thế Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo và gửi kèm công văn số 8223/BNN-PC dẫn trên để các đơn vị biết, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện. Trường hợp có vướng mắc phát sinh, đề nghị các đơn vị báo cáo về Tổng Cục Hải quan (qua Cục GSQL về Hải quan) để được hướng dẫn.

Trân trọng./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Quản lý rủi ro;
 - Lưu VT, GQ1 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thế Việt

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.