Open navigation

Công văn 614/TCHQ-TXNK ngày 06/02/2024 Lấy ý kiến về nội dung kê khai trị giá hải quan hàng thuê mượn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 614/TCHQ-TXNK

V/v lấy ý kiến về nội dung kê khai trị giá hải quan hàng thuê, mượn

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2024 

 

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Vụ Pháp chế
- Cục Giám sát quản lý;
 - Cục Kiểm tra sau thông quan.

Trong thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan đã nhận được nhiều vướng mắc trong việc kê khai trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đi thuê, đi mượn hoặc xuất khẩu để cho thuê, cho mượn. Để việc kê khai trị giá được thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan dự kiến sẽ dự thảo công văn hướng dẫn việc kê khai thực hiện như sau:

“- Trị giá hải quan của hàng hoá nhập khẩu là hàng đi thuê, đi mượn là toàn bộ giá trị của hàng hoá nhập khẩu tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, bao gồm giá trị của hàng hóa đi thuê, đi mượn và chi phí đưa hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên phù hợp với các chứng từ, tài liệu có liên quan đến hàng hóa đi thuê, đi mượn; Khi thực hiện tái xuất, trị giá hải quan là giá trị còn lại của hàng hóa tại thời điểm trả hàng hóa. Giá trị còn lại của hàng hóa được xác định trên cơ sở ghi chép, theo dõi tại hồ sơ kế toán của chủ hàng hóa.

- Trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu là hàng cho thuê, cho mượn là toàn bộ giá trị của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất và chi phí vận chuyển, chi phí bảo hiểm đến cửa khẩu xuất phù hợp với các chứng từ, tài liệu có liên quan đến hàng hóa cho thuê, cho mượn; Khi thực hiện tái nhập, trị giá hải quan là giá trị còn lại của hàng hóa tại thời điểm nhận hàng hóa. Giá trị còn lại của hàng hóa được xác định trên cơ sở ghi chép, theo dõi tại hồ sơ kế toán của chủ hàng hóa.

Trường hợp cơ quan hải quan có căn cứ xác định người khai hải quan kê khai không phù hợp thì xác định trị giá hải quan theo phương pháp xác định trị giá quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính, phù hợp với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.”

Đề nghị các đơn vị tham gia ý kiến đối với nội dung hướng dẫn nêu trên và chuyển lại Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) trước ngày 20/02/2024 để tổng hợp.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, TXNK- HằngB (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Hoàng Việt Cường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.