Open navigation

Công văn 721/TCHQ-GSQL ngày 22/02/2024 Thành lập trung tâm outlet và phi thuế quan

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 721/TCHQ-GSQL

V/v thành lập trung tâm outlet và phi thuế quan

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024

 Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

Phúc đáp công văn số 3687/SKHĐT-TNĐT ngày 26/12/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị hướng dẫn về điều kiện, thành lập trung tâm outlet và phi thuế quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Quy định về điều kiện, thủ tục thành lập trung tâm outlet và phi thuế quan, các quy định liên quan đến bán hàng outlet

1.1. Quy định về điều kiện, thủ tục thành lập trung tâm outlet và bán hàng outlet:

Qua rà soát các văn bản pháp luật hiện hành (pháp luật về đầu tư, pháp luật về thương mại, pháp luật về quản lý ngoại thương, pháp luật về khu công nghiệp và khu kinh tế, pháp luật về thuế...), Tổng cục Hải quan nhận thấy hiện chỉ có quy định về điều kiện, thủ tục và thẩm quyền thành lập khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ thông tin tập trung, cụm công nghiệp, doanh nghiệp chế xuất, kho ngoại quan, cửa hàng miễn thuế...; pháp luật hiện hành không có quy định về điều kiện, thủ tục thành lập trung tâm outlet, không có quy định cụ thể riêng về bán hàng outlet.

1.2. Quy định về điều kiện, thủ tục thành lập khu phi thuế quan:

- Tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 6/4/2016 quy định: “Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu”.

- Tại khoản 17 Điều 2 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế quy định: “Khu phi thuế quan trong khi kinh tế là khu phi thuế quan được xác định trong quy hoạch chung xây dựng khi kinh tế”.

- Tại Điều 30 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định hoạt động của khu phi thuế quan trong khu kinh tế như sau: “Khu phi thuế quan trong khu kinh tế thực hiện các hoạt động thương mại, đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ như: tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập, quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển hàng hóa; cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; kinh doanh hàng miễn thuế, hàng miễn thuế giảm giá; dịch vụ logistics; sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp, phân loại, đóng gói hàng xuất khẩu, nhập khẩu và cung cấp dịch vụ liên quan và các hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, pháp luật hiện hành chưa có quy định về điều kiện và thủ tục thành lập khu phi thuế quan nói chung như: thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, điều kiện để thành lập khu phi thuế quan... mà chỉ có quy định riêng về điều kiện, thủ tục thành lập đối với kho ngoại quan, cửa hàng miễn thuế, doanh nghiệp chế xuất...

2. Về thẩm quyền quy định điều kiện, thủ tục thành lập trung tâm outlet và phi thuế quan:

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam căn cứ quy định hiện hành để làm rõ sự cần thiết, cơ sở thực tiễn, trình tự thủ tục, thẩm quyền và đánh giá tác động của việc thành lập trung tâm outlet và phi thuế quan; trường hợp chưa đủ cơ sở pháp lý để thành lập thì phối hợp cơ quan có liên quan đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện cơ sở pháp lý để làm căn cứ tổ chức thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi (để b/c);
 - Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 ………….

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.