Open navigation

Công văn 755/TCT-CS ngày 29/02/2024 Tính tiền chậm nộp tiền thuê đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 755/TCT-CS

V/v tính tiền chậm nộp tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Bình.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5978/CTTBI-HKDCN ngày 20/12/2023 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình vướng mắc về việc tính tiền chậm nộp tiền thuê đất trong trường hợp người nộp thuế đã ứng trước kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết a khoản 1 Điều 59 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019;

Căn cứ khoản 2 Điều 22, tiết c khoản 6 Điều 25 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Căn cứ các quy định nêu trên, về nguyên tắc trường hợp Cục Thuế tỉnh Thái Bình ban hành Thông báo nộp tiền thuê đất phải nộp nhưng quá thời hạn quy định doanh nghiệp chưa nộp tiền thuê đất theo Thông báo của Cục Thuế vào ngân sách nhà nước thì doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

Trường hợp sau khi thông báo tiền thuê đất, Cục Thuế nhận được văn bản xác nhận các khoản được giảm trừ vào tiền thuê đất phải nộp của Sở Tài chính thì Cục Thuế căn cứ văn bản xác định số được giảm trừ vào tiền thuê đất phải nộp thực hiện điều chỉnh số tiền được trừ vào tiền thuê đất phải nộp và tiền chậm nộp tương ứng đã tính tại Thông báo thu lần đầu để xác định đúng nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thái Bình căn cứ hồ sơ cụ thể của doanh nghiệp để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thái Bình biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ KK và KTT, Vụ QLN và CCNT;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.