Open navigation

Công văn 803/TCT-CS ngày 05/03/2024 Chính sách thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 803/TCT-CS

V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2024.

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Kiên Giang;
 - Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1063/CTKGI-TTHT ngày 09/8/2023 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 24/7/2023, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3086/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Kiên Giang và Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng xác mắm.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Kiên Giang và Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phối hợp, rà soát các sản phẩm đầu vào, đầu ra của các doanh nghiệp, thực tế sản xuất sản phẩm, đồng thời rà soát việc kê khai đối với các sản phẩm tương tự của các doanh nghiệp khác trên địa bàn để thống nhất thực hiện.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị các Cục Thuế báo cáo rõ vướng mắc của các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh tương tự trên địa bàn, tình hình kê khai, khấu trừ, nộp thuế của các doanh nghiệp và đề xuất cụ thể.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang và Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.