Open navigation

Công văn 887/TCT-CS ngày 08/03/2024 Miễn tiền sử dụng đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 887/TCT-CS

V/v miễn tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 690/CTBDU-HKDCN ngày 14/01/2021 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về vướng mắc miễn tiền thuê đất theo Công văn số 684/TTg-KTN ngày 28/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ đối với Cơ sở cai nghiện ma túy số 3, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Thời điểm Luật đất đai 2003 có hiệu lực thi hành:

Tại khoản 8 Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/11/2005 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

“Điều 14. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong các trường hợp sau:

...8. Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. ”

Căn cứ công văn số 684/TTg-KTN ngày 28/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về miễn tiền thuê đất nông nghiệp cho Trường Giáo dục Đào tạo và giải quyết việc làm số 3.

Căn cứ Quyết định số 61/2011/QĐ-TTg ngày 8/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích tổ chức lao động, sản xuất phục vụ chữa trị cai nghiện ma túy của các cơ sở cai nghiện ma túy (công lập và ngoài công lập).

- Thời điểm Luật đất đai 2013 có hiệu lực thi hành:

Tại khoản 7 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“Điều 19. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước

...7. Việc miễn tiền thuê đất đối với dự án sử dụng đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hóa) thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường thực hiện theo quy định của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.”

Tại khoản 10 Điều 19, khoản 5 Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định trường hợp miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước khác theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ khoản 5 Điều 12 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính.

Căn cứ khoản 2 Điều 5 Thông tư 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi khoản 5 Điều 12 Thông tư số 77/2014/TT-BTC.

Ngày 25/9/2015, Thủ tướng Chính phủ có công văn số 1721/TTg-KTN đồng ý cho tiếp tục thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi thực hiện Luật Đất đai năm 2013 (kể từ ngày 1/7/2014 trở đi) tại các Quyết định, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có Quyết định số 61/2011/QĐ-TTg.

Theo quy định tại khoản 7 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014) thì cơ sở thực hiện xã hội hóa thuộc danh mục có loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa do Thủ tướng Chính phủ quyết định (tại Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008, được sửa đổi bổ sung tại các Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 6/5/2013, số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ) thì thuộc đối tượng được xem xét miễn, giảm tiền thuê đất.

Căn cứ các quy định trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan rà soát hồ sơ thuê đất của Trường Giáo dục Đào tạo và giải quyết việc làm số 3 (nay là Cơ sở cai nghiện ma túy số 3) để đảm bảo việc thực hiện miễn tiền thuê đất theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục QLCS, Vụ PC (BTC);
- Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 (Đ/c Ấp Vườn Ươm, xã Tân Định, huyện Bắc Uyên, tỉnh Bình Dương);
- Vụ PC - TCT (để biết);
- Website TCT;
 - Lưu: VT,CS (2b);

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.