Open navigation

Công văn 07/CT-UBND ngày 26/02/2024 Tăng cường quản lý sử dụng dữ liệu bản đồ trên môi trường điện tử tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2024

 CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG DỮ LIỆU BẢN ĐỒ TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Sau hơn 05 năm thi hành Luật Đo đạc và bản đồ đã được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2018, công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản đi vào nề nếp; nhiều dữ liệu bản đồ, xuất bản phẩm, ấn phẩm bản đồ (sau đây gọi chung là bản đồ) đã được lập, xuất bản, tạo dữ liệu dùng chung của Thành phố, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; đã đáp ứng kịp thời nhu cầu khai thác sử dụng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân cho mục tiêu giữ vững quốc phòng, trật tự an ninh, an toàn xã hội và phát triển kinh tế, nghiên cứu khoa học, nâng cao dân trí...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, công tác quản lý nhà nước về đo đạc bản đồ trên địa bàn Thành phố vẫn còn một số hạn chế. Trong đó, hạn chế nhất là việc quản lý sử dụng dữ liệu bản đồ trên môi trường điện tử. Điều này được thể hiện qua việc đã xảy ra và có chiều hướng gia tăng số lượng tổ chức, cá nhân sử dụng trái phép các loại dữ liệu bản đồ để phục vụ mục đích kinh doanh; sử dụng dữ liệu bản đồ không có pháp lý về nguồn gốc để tư vấn, lập hồ sơ quản lý về đất đai; đăng tải trên các trang thông tin điện tử dữ liệu bản đồ, hình ảnh bản đồ không thể hiện hoặc thể hiện không đúng, không đầy đủ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, không đúng địa danh cho các mục đích tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá, chỉ dẫn về tổ chức hoặc các mục đích khác...Những hành vi này đã vi phạm các quy định của pháp luật về đo đạc bản đồ, pháp luật xuất bản, pháp luật công nghệ thông tin; gây ra hệ quả trước mắt và lâu dài như: làm thất thu ngân sách; ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả, chất lượng quản lý nhà nước; đặc biệt, việc sử dụng bản đồ thể hiện sai về chủ quyền lãnh thổ dễ bị lợi dụng cho mục đích xấu, tuyên truyền sai trái, xuyên tạc nhằm thay đổi nhận thức, ý thức về chủ quyền lãnh thổ của quốc gia...

Những tồn tại, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó, một số nguyên nhân cơ bản như: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đo đạc bản đồ, pháp luật về xuất bản, công nghệ thông tin liên quan đến dữ liệu bản đồ chưa được thực hiện đầy đủ, sâu rộng; việc kiểm tra, giám sát thực hiện quy định của pháp luật của các cơ quan hữu quan trong thực tế còn hạn chế; việc phối hợp quản lý giữa các cơ quan chức năng chưa được chặt chẽ; chưa ban hành văn bản quy định cụ thể một số nội dung quản lý hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn Thành phố theo thẩm quyền được pháp luật quy định.

Để khắc phục hạn chế, ngăn chặn những nguy cơ, hệ quả xấu có thể xảy ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện một số nội dung sau:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện có trách nhiệm

1.1. Quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về việc khai thác, sử dụng dữ liệu bản đồ trong thực hiện công vụ và đăng tải lên các trang thông tin điện tử; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến việc sử dụng, trao đổi dữ liệu bản đồ trên môi trường điện tử cho tổ chức, cá nhân để nâng cao nhận thức và thực hiện đúng quy định của pháp luật. Khi phát hiện tổ chức, cá nhân đăng tải dữ liệu bản đồ có sai phạm chủ quyền lãnh thổ lên các trang thông tin điện tử, phải thông tin kịp thời cho lãnh đạo đơn vị và Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật; trong thực hiện công vụ, hồ sơ có thành phần dữ liệu bản đồ, phải kiểm tra chặt chẽ về tính pháp lý và nguồn gốc dữ liệu đúng quy định của pháp luật mới đưa vào sử dụng.

1.2. Thường xuyên kiểm tra, rà soát trang thông tin điện tử của đơn vị mình để xử lý, gỡ bỏ kịp thời khi phát hiện những dữ liệu bản đồ có sai phạm chủ quyền lãnh thổ. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nếu để xảy ra việc đăng tải bản đồ, hình ảnh bản đồ sai phạm chủ quyền lãnh thổ trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

2.1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan rà soát những nội dung quản lý nhà nước về đo đạc bản đồ được pháp luật giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết để tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.

2.2. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân tuân thủ các quy định của pháp luật về đo đạc bản đồ; khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu bản đồ theo quy định của pháp luật; hướng dẫn tiếp cận khai thác thông tin, dữ liệu bản đồ thông qua Hệ thống trục tích hợp các dịch vụ Web tài nguyên và môi trường, Cổng Thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

2.3. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm sử dụng, lưu hành, chia sẻ dữ liệu bản đồ trên môi trường điện tử trái quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền.

2.4. Khẩn trương thu thập, xây dựng và vận hành hệ thống thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

3.1. Chủ trì theo dõi việc lưu hành dữ liệu bản đồ, hình ảnh bản đồ trên các trang thông tin điện tử theo thẩm quyền; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật những tổ chức, cá nhân vi phạm về xuất bản, lưu hành dữ liệu bản đồ; dữ liệu hình ảnh bản đồ có sai phạm chủ quyền lãnh thổ trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền.

3.2. Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất bản, công nghệ thông tin liên quan đến dữ liệu bản đồ; tiếp cận khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu bản đồ thông qua Hệ thống trục tích hợp dữ liệu dùng chung của Thành phố.

4. Sở Tài chính

Hướng dẫn, bố trí kinh phí đối với các hoạt động nêu trên theo quy định (nếu có), đảm bảo điều kiện thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị và quy định của pháp luật.

5. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

5.1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện có trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này.

5.2. Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện; trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, giải quyết.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 
Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQVN Thành phố;
- Sở, ban, ngành TP;
- UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Trung tâm Công báo;
 - Lưu: VT. (ĐT-LHT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Bùi Xuân Cường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.