Open navigation

Công văn 398/CCPT-ATTP ngày 06/03/2024 Hướng dẫn của Tổng vụ Sức khỏe và An toàn thực phẩm (DG SANTE) về nguyên liệu nhập khẩu để chế biến xuất khẩu vào EU

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 398/CCPT-ATTP 

V/v hướng dẫn của DG SANTE về nguyên liệu nhập khẩu để chế biến xuất khẩu vào EU

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2024 

 

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu vào EU;
 - Các Trung tâm chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng.

Trên cơ sở kiến nghị của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường với Tổng vụ Sức khỏe và An toàn thực phẩm (DG SANTE) tại công văn số 195/CCPT-ATTP ngày 29/01/2024 về nội dung chứng nhận kèm theo lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Việt Nam để chế biến, xuất khẩu vào EU. Ngày 01/03/2024, DG SANTE đã có công thư số Ref.Ares(2024)1600887 hướng dẫn cụ thể các nội dung liên quan đến yêu cầu chứng nhận đối với lô hàng thuỷ sản nhập khẩu, chế biến tại Việt Nam và xuất khẩu vào EU (Chi tiết văn bản của DG SANTE gửi kèm).

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường yêu cầu các Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng:

1. Phổ biến nội dung yêu cầu của cơ quan thẩm quyền EU đến các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản vào EU thuộc địa bàn để nghiên cứu và tổ chức thực hiện theo đúng quy định và các nội dung yêu cầu của Chương trình kiểm soát ATTP thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản dùng làm thực phẩm xuất khẩu vào EU ban hành kèm theo Quyết định số 5523/QĐ-BNN-CCPT ngày 21/12/2023 của Bộ NN và PTNT.

2. Chủ động phổ biến đến kiểm tra viên, nhân viên chứng nhận về nội dung hướng dẫn nêu trên; thiết lập phương thức quản lý phù hợp để thẩm tra các nội dung thông tin chứng nhận trong Giấy chứng thư/Cam kết của thuyền trưởng kèm theo lô nguyên nhập khẩu để chế biến xuất khẩu vào EU đáp ứng yêu cầu của EU trong quá trình thẩm định, chứng nhận của đơn vị.

Yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp lưu ý thực hiện./.


Nơi nhận:
Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Hiệp hội VASEP;
- Chi cục TB, NB;
 - Lưu: VT, ATTP.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

 Lê Bá AnhEUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR HEALTH AND FOOD SAFETY

Health and food audits and analysis
Director

 

 

Grange
SANTE.F1 PN/mr

 

Subject:

Reply to Viet Nam’s National Authority for Agro-Forestry- Fisheries Quality Processing and Market Development (NAFIQPM) letter 195/CCPT-ATTP dated 29 January 2024

Dear Dr Nguyen Nhu Tiep,

Thank you very much for you letter dated 29 January 2024 (your ref.: 195/CCPT-ATTP) in which you raise questions concerning the certification of imported raw materials into Viet Nam for further processing into fishery products to be exported to the EU.

Your first query concerns the use of official certificates attesting the compliance of imported fishery products into Viet Nam with the relevant EU requirements. You propose the possibility that those products are accompanied by a certificate with limited attestations not covering all the relevant EU requirements. I regret to inform you that this proposal does not provide sufficient guarantees of compliance with the relevant requirements. I would like to highlight that an EU listed establishment in a third country might legitimately produce, for non-EU export, fishery products that do not comply with the EU requirements. Therefore, limiting the attestations in the certificate as you suggest, a) does not ensure that the imported raw materials covered by such a simplified health certificate comply with all the EU requirements and, b) it does not enable the certifying officer to avail of the necessary information in order to reliably endorse all the attestations contained in the model certificate FISH-CRUST-HC of chapter 28 of Annex III to Regulation (EU) 2020/2235.

Your second query concerns the use of certificates for fishery products landed in Viet Nam, signed by the captain, in accordance with the model FISH/MOL-CAP of Chapter 30 of Annex III to Regulation (EU) 2020/2235. I confirm that such certificate signed by the captain is sufficient in order to attest EU eligibility of those raw materials directly landed in Viet Nam. If required, your services may take due diligence steps to confirm that the certificate provided by the captain is in conformity with the rules on official certification as required by the Union legislation. We cannot comment further on the document that you provided.

I trust that the above clarify your queries and I am looking forward receiving the updated action plan addressing the recommendations of audit report DG(SANTE)2023/7759.

Yours sincerely,

 

(e-signed)

María Pilar Aguar Fernández

 

Nguyen Nhu Tiep

Director General of NAFIQPM

National Authority for Agro-Forestry-Fisheries Quality, Processing and Marketing

Development 10 Nguyen Cong Hoan - Ba Dinh

Há Noi

Viet Nam

European Commission, Grange, Dunsany, Co. Meath C15 DA39, Ireland - Office: GRAN 00/074

Tel.: direct line (+353 46) 9061 863, internal n°: 70863, switchboard: (+353 46) 9061 700

c.c.:

H.E. Mr Nguyen Van Thao, Ambassador, Mission of Viet Nam to the EU H.E. Mr Julien Guerrier, Ambassador, Delegation of the EU to Viet Nam

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.