Open navigation

Công văn 1023/TCT-KK ngày 15/03/2024 Báo cáo cung cấp thông tin người nộp thuế có hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải bằng ô tô

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1023/TCT-KK

V/v báo cáo, cung cấp thông tin người nộp thuế có hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải bằng ô tô

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

 Kính gửiCục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành để triển khai công tác quản lý thuế, tránh thất thu thuế đối với người nộp thuế có hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải bằng ô tô, đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát, báo cáo một số nội dung sau:

1. Báo cáo công tác phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan trong công tác quản lý thuế đối với người nộp thuế có hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải bằng ô tô: Báo cáo rõ công tác phối hợp trao đổi cung cấp thông tin với Sở Giao thông vận tải về việc cấp giấy phép hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô; thông tin về hành trình của từng xe, thông tin trên Lệnh vận chuyển, hợp đồng vận chuyển (ứng dụng kết nối thông tin nếu có)...

2. Công tác quản lý thuế của Cục Thuế (bao gồm Chi cục Thuế) đối với người nộp thuế có hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô: kết quả đã đạt được, kinh nghiệm quản lý, các hành vi vi phạm pháp luật thuế của người nộp thuế qua công tác thanh tra, kiểm tra, vướng mắc, bất cập về chính sách trong công tác quản lý thuế (nếu có).

Cung cấp danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang hoạt động có hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải bằng ô tô trên địa bàn (mẫu biểu kèm theo).

3. Báo cáo tình hình kê khai, nộp ngân sách của người nộp thuế có hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải bằng ô tô trong giai đoạn từ năm 2021- 2023 và quý I/2024 (mẫu biểu kèm theo).

4. Rà soát, bổ sung danh sách người nộp thuế có mã ngành kinh doanh vận tải bằng ô tô (Tổng cục Thuế đã kết xuất danh sách người nộp thuế có mã ngành kinh doanh vận tải kèm theo)

Đề nghị Cục Thuế các tỉnh/thành phố cung cấp và báo cáo các nội dung nêu trên bằng văn bản gửi về Tổng cục Thuế (Vụ Kê khai và kế toán thuế) đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ thư điện tử ntvan01@gdt.gov.vn (Van, Nguyen Thi Van); ntthuyen04@gdt.gov.vn (Huyen, Nguyen Thi Thanh Huyen) trong ngày 18/03/2024.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục thuế được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành (để b/c);
- Phó TCTr Mai Sơn (để b/c);
 - Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG Đào Ngọc Sơn

 DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI BẰNG Ô TÔ

TT

MST

Người nộp thuế

Có sử dụng hóa đơn điện tử

Giấy phép hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô

Số lượng xe

Thông tin điều hành dịch vụ vận chuyển

Điểm đón, trả khách

Đã được cấp

Chưa được cấp

Xe tuyến cố định

Xe hợp đồng

Xe ô tô vận tải hành khách du lịch

Xe trung chuyển

Hợp đồng điện tử

Lệnh vận chuyển điện tử

Phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải

Bến xe nơi đi, bến xe nơi đến được cơ quan có thẩm quyền công bố đưa vào khai thác

Loại hình xe (limousin) đón, trả khách tận nhà

I. Doanh nghiệp, Hợp tác xã

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Hộ kinh doanh

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TÌNH HÌNH KHAI NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

TT

MST

Người nộp thuế

Số thuế đã nộp NSNN năm 2021

Số thuế đã nộp NSNN năm 202...

Số thuế đã nộp NSNN năm 2024

Thông tin về thanh tra, kiểm tra thuế

Thuế GTGT

Thuế TNDN

Số nộp khác

Thuế GTGT

Thuế TNDN

Số nộp khác

Thuế GTGT

Thuế TNDN

Số nộp khác

Kỳ kê khai thuế đã được thanh tra, kiểm tra thuế

Số tiền thuế truy thu

Tiền phạt

Tổng

TNDN

GTGT

I. Doanh nghiệp, Hợp tác xã

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Hộ kinh doanh

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.