Open navigation

Công văn 1142/TCT-CS ngày 22/03/2024 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1142/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2024

 Kính gửi: Công ty TNHH Techno Associe Hong Kong
(Đ/c: Tòa nhà Coner Stone, 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số TAHK/2023/07 ngày 20/7/2023 của Công ty TNHH Techno Associe Hong Kong đề nghị hướng dẫn chính sách thuế đối với tổ chức nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 5 Điều 1 và khoản 5 Điều 2 Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

Khi Công ty TNHH Techno Associe Hong Kong có phát sinh hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và trên cơ sở hồ sơ thực tế, cơ quan thuế được giao nhiệm vụ quản lý căn cứ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật sẽ hướng dẫn Công ty thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Techno Associe Hong Kong được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr. Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC(TCT);
- Website TCT;
 - Lưu VT, CS.

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.