Open navigation

Công văn 1238/TCT-KK ngày 27/03/2024 Kê khai thuế giá trị gia tăng thu nhập doanh nghiệp của Chi nhánh phát điện dầu khí - Tập đoàn dầu khí Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1238/TCT-KK

V/v kê khai thuế GTGT, TNDN của Chi nhánh phát điện dầu khí - Tập đoàn dầu khí Việt Nam

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 62912/CTHN-TTHT ngày 28/8/2023 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc kê khai, phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại trụ sở cho từng nhà máy sản xuất điện. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 42 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định nguyên tắc khai thuế, tính thuế;

Căn cứ Điều 45 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế;

Căn cứ Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế;

Căn cứ điểm c.2 khoản 3 Điều 17 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế, tính thuế, quyết toán thuế, phân bổ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ khoản 1 Điều 20 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về nơi nộp thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Điều 12 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định về nơi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Từ thời điểm 01/7/2023, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam điều chuyển, bàn giao Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 và Thái Bình 2 cho Chi nhánh phát điện dầu khí - Tập đoàn dầu khí Việt Nam (Chi nhánh) quản lý. Tuy nhiên, trụ sở Chi nhánh cùng tỉnh/thành phố với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nên Chi nhánh không thuộc đối tượng áp dụng quy định tại khoản 4 Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Do đó, việc kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN của Chi nhánh được thực hiện như sau:

a) Về kê khai, nộp thuế GTGT:

Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam khai thuế giá trị gia tăng cho từng nhà máy sản xuất điện tại nơi có nhà máy sản xuất điện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và kê khai đối với hoạt động của trụ sở chi nhánh tập trung tại Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

b) Về kê khai, nộp thuế TNDN:

Trong thời gian Nhà máy điện Sông Hậu 1, Nhà máy điện Thái Bình 2 được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp, xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mẫu số 03-3A/TNDN, 03-3B/TNDN, 03-3C/TNDN, 03-3D/TNDN và nộp tại cơ quan thuế nơi có đơn vị được hưởng ưu đãi khác tỉnh và cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại điểm c.2 khoản 3 Điều 17 Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tế để hướng dẫn Chi nhánh theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Mai Sơn (để b/c)
- Vụ CS, PC, Cục Thuế DNL;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
 Lê Thị Duyên Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.