Open navigation

Công văn 614/TCT-TCCB ngày 22/02/2024 Tăng cường công tác tổ chức cán bộ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 614/TCT-TCCB

V/v tăng cường công tác tổ chức cán bộ

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024 

 

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 - Các Vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc cơ quan Tổng cục Thuế.

Bộ Tài chính có Công văn số 1575/BTC-TCCB ngày 06/02/2024 về việc tăng cường công tác tổ chức cán bộ (Công văn đính kèm).

Để thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính và tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát trong công tác tổ chức cán bộ, Tổng cục Thuế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các quy định, quy chế, quy trình về công tác tổ chức cán bộ theo quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế trong công tác cán bộ và kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ.

2. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công vụ, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các chấn chỉnh của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc tổ chức thực hiện các quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm thủ trưởng các đơn vị để xảy ra sai phạm, đơn vị tham mưu và cá nhân công chức có sai phạm trong tham mưu công tác tổ chức cán bộ. Báo cáo Tổng cục Thuế xem xét xử lý đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền khi có sai phạm.

3. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn để kịp thời cập nhật, bồi dưỡng kiến thức về các quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, giúp cho công chức làm nhiệm vụ tham mưu về công tác tổ chức cán bộ kịp thời trao đổi kinh nghiệm, hiểu đúng, làm đúng các quy định, quy trình liên quan đến công tác tổ chức cán bộ.

Tổng cục Thuế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TCCB - Bộ Tài chính;
- Các đồng chí lãnh đạo Tổng cục (để chỉ đạo);
- Cục KTNB (để triển khai);
 - Lưu: VT, TCCB.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
 Dương Văn Hùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.