Open navigation

Công văn 11226/CTHN-TTHT ngày 08/03/2024 Chi phí đại lý doanh nghiệp bảo hiểm

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11226/CTHN-TTHT

V/v chi phí đại lý doanh nghiệp bảo hiểm

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2024

 Kính gửi: Tổng công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Đ/c: Tầng 10, 11 tòa nhà 126 Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội, MST: 0101335193

Trả lời công văn số 33/CV-VBI5 ngày 05/01/2024 của Tổng công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) vướng mắc về chi phí đại lý doanh nghiệp bảo hiểm, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) hướng dẫn các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.... ”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp người lao động đủ điều kiện trở thành đại lý bảo hiểm của Công ty theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thì khoản chi trả khoản hoa hồng đại lý bảo hiểm, chi thưởng, hỗ trợ đại lý bảo hiểm được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 8 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Tổng công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng NVDTPC;
- Phòng TTKT 8;
 - Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hồng Thái

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.