Open navigation

Công văn 1147/TCT-DNNCN ngày 22/03/2024 Chính sách thuế thu nhập cá nhân

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1147/TCT-DNNCN

V/v chính sách thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 5174/CTLAN-TTKT2 ngày 19/12/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc vướng mắc liên quan đến thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn trong quá trình thanh tra chấp hành pháp luật thuế đối với Công ty Cổ phần Nhựa Stroman, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ pháp lý về quản lý thuế, chính sách thuế:

- Tại Điều 36 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội quy định về nguyên tắc ấn định thuế;

- Tại Điều 49 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020) quy định về nguyên tắc ấn định thuế;

- Tại Điều 1, Điều 5, khoản 2 Điều 6, khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết;

- Tại Điều 1 Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết;

- Tại Điều 1, Điều 5, khoản 3 Điều 8, khoản 3 Điều 16 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2020) quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết;

- Tại Điều 2 và khoản 3 Điều 3, Điều 12 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội quy định về đối tượng nộp thuế và thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn;

- Tại khoản 6 Điều 1 Luật số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú;

- Tại Điều 10, điểm d khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về căn cứ tính thuế và khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn.

2. Căn cứ pháp lý về trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra thuế:

- Tại Điều 52 Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022 của Quốc hội quy định về trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra;

- Tại Điều 116 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên, về nguyên tắc, Cục Thuế tỉnh Long An trên cơ sở hồ sơ thực tế và thu thập thông tin, tài liệu liên quan, xác định bản chất giao dịch, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế, dựa trên các nguyên tắc quản lý thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế để xử lý theo đúng quy định.

Trường hợp của Công ty Cổ phần Nhựa Stroman đang trong quá trình thanh tra thuế theo nội dung nêu tại Công văn số 5174/CTLAN-TTKT2 ngày 19/12/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An, do đó đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An căn cứ Luật Quản lý thuế, pháp luật về thanh tra, pháp luật có liên quan và tình hình thực tế thanh tra để xử lý theo thẩm quyền.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Long An được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Tổng cục trưởng Mai Sơn (để báo cáo);
- Cục TTKT, DNL, Vụ PC, CS, KK (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV&HKD,CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Nguyễn Quý Trung

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.