Open navigation

Công văn 1181/TCT-CS ngày 25/03/2024 Chính sách thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1181/TCT-CS

V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024

 Kính gửi: Công ty IHI Corporation.
 (Địa chỉ: Khu kinh tế Vân Phong, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 1212/IHI/2023 ngày 12/12/2023 của Công ty IHI Corporation về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề vướng mắc của Công ty, ngày 09/11/2023, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã có công văn số 8329/CTKHH-TTHT trả lời Công ty IHI Corporation.

Đề nghị Công ty IHI Corporation căn cứ quy định pháp luật về thuế GTGT, pháp luật về quản lý thuế và nghiên cứu hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa tại công văn số 8329/CTKHH-TTHT ngày 09/11/2023 nêu trên để thực hiện theo quy định. Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ và cung cấp hồ sơ cụ thể cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty IHI Corporation được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa;
- Vụ PC, Vụ KK;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.