Open navigation

Công văn 1263/TCT-CS ngày 28/03/2024 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1263/TCT-CS

V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Long An;
 - Công ty cổ phần Thanh Yến.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4848/CTLAN-TTHT ngày 01/12/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An và công văn số 06-0124/CV-TYLA-HCNS ngày 16/01/2024 của Công ty cổ phần Thanh Yến đề nghị hướng dẫn khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Thông tin tại công văn 4848/CTLAN-TTHT của Cục Thuế tỉnh Long An và thông tin tại công văn số 06-0124/CV-TYLA-HCNS ngày 16/01/2024 của Công ty cổ phần Thanh Yến còn có thông tin chưa thống nhất. Tại công văn số 06-0124/CV-TYLA-HCNS, Công ty cổ phần Thanh Yến có gửi kèm bản photo hồ sơ, bản án của Tòa (đã được kết luận điều tra, cáo trạng và Tòa sơ thẩm, phúc thẩm xác nhận).

Đề nghị Cục Thuế căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC) quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, tình hình thực tế tại Công ty cổ phần Thanh Yến, tư cách của Công ty trong các bản án hình sự, trên cơ sở đó hướng dẫn Công ty thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Long An và Công ty cổ phần Thanh Yến được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr. Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục QLGS CST;
- Vụ PC(BTC);
- Vụ PC(TCT);
- Website TCT;
 - Lưu VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.